Kapitel

Introduktion till kapitlet om pumpar

En pump är enkelt uttryckt en maskin som används för att flytta en vätska genom ett rörsystem, eller pumpsystem, och höja trycket i vätskan (även kallad media).

En pump kan också definieras som en maskin, som omvandlar flera olika energi former för att överföra energi till vätskan. Pumpen i nedanstående figur illustrerar denna definition.

energiomvandling

Energiomvandling genom en centrifugalpump

Pumpar drivs oftast av en elmotor men annan drivutrustning som ångturbiner, förbränningsmotorer, hydraulmotorer och tryckluft förekommer. Vanligast är dock elmotorn och ursprungsenergin är alltså oftast elektrisk energi.

Oavsett vilken drivutrustning man har omvandlar drivkällan den energin till mekanisk energi i form av ett vridmoment (eller en linjär rörelse för vissa pumpar) som överförs till pumpaxeln via en koppling. Pumpen genomför sedan den avslutande energiomvandlingen när den mekaniska energin överförs till vätskan så kallad hydraulisk energi. För en centrifugalpump sker detta i två steg. Först ökar energin i vätskan genom att pumphjulet ökar vätskans hastighet så kallad kinetisk energi (en funktion av vätskans massa och hastighet), sedan sker den sista omvandlingen i pumpens snäcka (även kallad volut eller spiral) då hastigheten minskar och hastighetsenergin omvandlas till tryckenergi genom en diffusionsprocess.

Pumpen omvandlar alltså med hjälp av drivutrustningen energin från sin ursprungsform, via ett vridmoment till hydraulisk energi i form av tryckenergi.