Kapitel

Begreppet NPSH

Begreppet NPSH förekommer ofta i pumpsammanhang och då i samband med ett annat begrepp, nämligen kavitation. NPSH står för Net Positive Suction Head och kan förklaras i ord med följande definition.

NPSH = skillnaden mellan totaltrycket på pumpens sugsida pos och vätskans ångbildningstryck på mätt i meter vätskepelare.

Utgående från definitionen erhålles efter omskrivning av pos i Ekv. 3.31

ekvation 3_31

Ekv 3.31

NPSH-värdet är således helt bestämt av parametrar relaterade till anläggningen och oberoende av pumpens konstruktion. i förtydligande syfte används ofta benämningarna anläggningens NPSH eller tillgängligt NPSH (NPSHtillg).

Om man i en anläggning exempelvis ökar den geodetiska sughöjden hs, kommer NPSHtillg att minska. Samtidigt sjunker pmin enligt ekvation 3.30 och kavitationsrisken ökar. Kavitation inträder då pmin = på. Då gäller Ekv 3.32

ekvation 3_32

Ekv 3.32

dvs NPSH-värdet är i just detta tillstånd (inträdande kavitation) direkt kopplat till pumpens egenskaper. NPSH-värdet vid inträdande kavitation benämnes erforderligt NPSH (NPSHerf)

ekvation 3_33

Ekv 3.33

och är ett mått på pumpens kaviationskänslighet. Eftersom NPSHerf bestäms av pumpens konstruktiva utformning, lämnar pumptillverkaren uppgift om storleken av NPSHerf vid olika volymströmmar tillsammans med andra pumpdata.

1 Installation

Figur 3.33 Exempel på pumpprestanda vid konstant varvtal

För att undanröja tveksamhet med innebörden i uttrycket inträdande kavitation anges i pumpprovningsnormerna* kriterier för bestämning av NPSHerf. Enligt figur 3.34 är NPSHerf det NPSH-värde för vilket uppfordringshöjden H vid aktuell volymström på grund av kavitation reducerats ett visst belopp ΔH. För standardpumpar är ΔH ungefär 3 % av H.

1 Installation

Figur 3.34 Experimentell bestämning av erforderligt NPSH (NPSHerf)

Att helt förhindra kavitation i en pump skulle ställa sig ganska så kostsamt. Villkoret för vad man i ett praktiskt fall brukar kalla kavitationsfri drift (H < 3 % av H) kan uttryckas med sambandet enligt ekvation 3.34.

ekvation 3_34

Ekv 3.34

 

Samma vilkor kan också tecknas

ekvation 3_35

Ekv 3.35

Med  pmin avses då det minsta trycket vid ett för pumpens funktion väsentligt ställe (ej lokalt i spalt, i hörn, vid skarp kant etc).

NPSHerf är beroende av pumpvarvtalet. Vid en och samma pump ändras NPSHerf kvadratiskt med varvtalet.

ekvation 3_36

Ekv 3.36

Detta samband gäller för mindre varvtalsändringar* under förutsättning av likformiga hastighetstrianglar, dvs då samtidigt

ekvation 3_37

Ekv 3.37

1 Installation

Figur 3.35 NPSHerf vid ändrat pumpvarvtal

 

* Se ISO 2548, SMS 363
ISO 3555