Kapitel

3.8.3 Excenterskruvpump

En excenterskruvpump har en skruv som arbetar inuti en gummistator. Skruven som kan liknas vid en utdragen korkskruv, roterar i en stator med dubbel invändig gänga. Stigningen på statorns gänga är dubbelt så stor som rotorns. Härigenom bildas avtätade håligheter mellan rotor och stator, vilka vandrar axiellt utmed statorn då rotorn vrids. På detta sätt erhålles ett jämnt flöde med axiell strömningsriktning.

Eftersom skruvens rotationscentrum förflyttar sig i en cirkelbåge under rotationen, sker drivningen i regel med en kardanaxel och kardanknutar, vilka ligger i vätskeströmmen – figur 3.97.

Excenterskruvpumpar

Figur 3.97 Excenterskruvpumpar

På senare tid har nya lösningar på kraftöverföringen – figur 3.98 gjorts. Vissa tillverkare har t ex en flexibel kopplingsstång med fast infästning i rotor och drivaxel i stället för de tidigare använda kardanknutarna. Andra har utvecklat nya kopplingstyper och försett dessa med skydd och avtätningar.

En ökning av längden på rotor och stator möjliggör en högre tryckstegring. En standardpumps tryckstegring ligger mellan 0,6 och 1,0 MPa. ökade längder kan ge tryckstegringar på upp till 3 MPa.

En excenterskruvpump används för praktiskt taget alla typer av vätskor, från tunnflytande till mycket trögflytande. Den kan användas för vätskor med slitande innehåll och är relativt okänslig för fasta partiklar. I de större pumparna kan man tillåta passage av partiklar med en diameter av 30-40 mm. Är den produkt, som skall pumpas, så viskös att den inte flyter, måste produkten matas fram till pumpens sugöppning.

Olika typer av drivknutar för excenterskruvpumpar

Figur 3.98 Olika typer av drivknutar för excenterskruvpumpar.

Excenterskruvpumpens sugförmåga är god – 3-8 m – men pumpen är mycket känslig för torrkörning, vilket begränsar dess användning.

En excenterskruvpump tillverkas med pumphus och rotor i många olika material från gjutjärn till titan. För statorn finns ett stort antal elastomerer tillgängliga, t ex naturgummi, nitrilgummi, kloroprengummi och fluorgummi. För att kunna välja rätt elastomer måste man känna vätskans kemiska egenskaper samt ha uppgift om inom vilka temperaturgränser pumpen skall arbeta. Det kan många gånger vara mycket svårt att bestämma vilket material som skall väljas. Rådfråga därför alltid pumpleverantören.

Excenterskruvpumpen finns i volymflöden från 0,1-300 m3/h.