Kapitel

Eulers ekvation

Eulers ekvation beskriver rörelsen hos ideala vätskor, dvs inkompressibla vätskor med konstant densitet.

Figur 3.7 visar ett pumphjul med tillhörande hastighetstrianglar. Pumphjulet anströmmas av vätskan med hastigheten c₁ vid radien r₁. Vätskan lämnar pumphjulet vid radien r₂ med hastigheten c₂. Genom skovelns utformning tvingas den relativa hastigheten – dvs den hastighet, som upplevs av en observatör, som medföljer skoveln i dess rörelse – att ändra storlek och riktning från w₁ till w₂. Därigenom kommer även absoluthastigheten c₂ vid hjulutloppet att avvika från anströmningshastigheten c₁. Absoluthastighetens komponent i tangentiell led, dvs i periferihastighetens riktning betecknas cu.

1   Installation

Figur 3.7 Pumphjul med hastighetstrianglar vid inlopp och utlopp

Genom att tillämpa den från strömningsläran kända impulsmomentlagen på strömningen genom pumphjulet erhålles i tangentiell led

ekvation 3_8

Ekv 3.8

 

Här är Mv det vridande moment, med pumphjulet måste påverka vätskan, för att strömningen enligt figur 3.7 skall kunna existera. Strömningshastigheterna i ekvation 3.8 avser att vara representativa medelvärden för det medium, som genomströmmar pumphjulet. Under tiden Δt vrider sig pumpaxeln vinkeln Δφ samtidigt som massan Δm passerar in och en lika stor massa Δm passerar ut genom pumphjulet. Multipliceras båda leden med Δφ och samtidigt m = Δm/Δt införes, blir

ekvation 3_9

Ekv 3.9

Men Mv · Δφ/Δm är det arbete per massenhet, som det vridande momentet utför under det att pumphjulet vrider sig vinkeln Δφ. Detta arbete per massenhet kallas skovelarbete och betecknas Isk. Vidare är kvoten Δφ/Δt lika med pumphjulets konstanta vinkelhastighet ω. Därigenom blir

ekvation 3_10

Ekv 3.10

 

Av skovelarbetet resulterar den del, som motsvarar skovelförlusterna i en ökning av mediets inre energi, medan resten ( h · Isk) ger en nyttig tillståndsförändring hos vätskan (g · H). Införes vidare periferihastigheten u = r · ω erhålles slutligen

ekvation 3_11

Ekv 3.11

Ekvation 3.11 är Eulers ekvation så som den vanligen skrivs för pumpar, där:

g = jordaccelerationen 9,806 (m/s²)

H = uppfordringshöjd (m)

ηh = hydraulisk verkningsgrad

u = periferihastighet (m/s)

cu = absoluthastighetens tangentialkomponent (m/s)