Kapitel

Rörsystemets utförande, rörnormerna

Höga krav på tystgående pumpar gäller för installationer i bostadshus, hotell, passagerarfartyg samt sjukhus- och kontorsbyggnader. I sådana fall kan överföringen av det stomburna ljudet hindras genom upphängning av rörledningar i vibrationsdämpare. Ett rätt utnyttjande förutsätter användning av en pump som lämnar små pulsationer i vätskeflödet.

Rörsystemets utförande bestäms av vätskans egenskaper samt tryck och temperatur.

Besiktningspliktiga rörledningar

För ledningssystem anslutna till eller ingående i kommunala distributionssystem för avlopp, vatten och värme gäller bestämmelser angivna i VA-byggnorm och av resp. Energiverk. Rörledningar i VVS-anläggningar utföres enl. VVS-AMA.

För rörledningar som används på arbetsställe, där arbetarskyddslagen äger tillämpning – gäller även VA-, VVSoch fjärrvärmeanläggningar- eller som används under sådana förhållanden att kontroll erfordras enligt förordningarna om miljö- och hälsofarlig vara och brandfarlig vara skall utföras enligt Rörledningsnormerna 1977. Följande sammanfattning av de kommande kraven kan ev bli kompletterande av supplement för vissa processindustrier.

De grundläggande bestämmelserna för säkerhet och kontroll rörande tryckkärl, rörledningar etc. anges i Arbetarskyddslagen och Arbetarskyddskungörelsen. Det stadgas t ex att rörledning med tillhörande utrustning och armatur skall med hänsyn till material, hållfasthet och konstruktion erbjuda betryggande säkerhet samt vara på lämpligt sätt anordnad. Tillsyn över att bestämmelserna efterlevs utförs av Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkesinspektionen som också utfärdar regler för besiktning och kontroll.

De av dessa myndigheter utfärdade bestämmelserna har formen av föreskrifter eller anvisningar. Sådan besiktning och kontroll som är föreskrift rubriceras som officiell provning och skall i regel utföras av riksprovplats – för t ex rörledningar Statens Anläggningsprovning, SA. All övrig besiktning och kontroll är egenkontroll som någon låter göra i egen verksamhet och på eget ansvar. Att man verkligen utför sådan egenkontroll som är anvisning är synnerligen viktigt. Om denna kontroll inte utförs kan detta leda till att objektet ifråga inte anses ha betryggande säkerhet.

Arbetarskyddslagen och Arbetarskyddskungörelsen gäller på platser där ett förhållande mellan arbetsgivare och arbetstagare finns. Lagen ålägger också tillverkaren ett ansvar när det gäller erforderliga skyddsanordningar och betryggande säkerhet. Det bör särskilt observeras att detta åliggande för tillverkaren gäller överallt, således även i de fall som normalt inte omfattas av lagen (t ex i hemmet).

Rörledningsnormerna utgör normer för rörledningar i stationära anläggningar. Normerna anger inledningsvis giltighetsområdet och definition av olika objekt inom normerna. I normerna föreskrivs att granskning av ritningar, provning av svetsar och besiktning skall ske för vissa rörledningar med krav beroende av innehållets farlighetsgrad, rördimension, tryck och temperatur samt då det gäller svetsar dessutom styrkefaktorn. Kraven återges i diagramform i figur 1.17. Vidare anges i normerna vilka material som får användas och eventuella krav på provning av dessa material samt för resp. material tillåtna beräkningsvärden. För rörledning som innehåller hälso- och miljöfarlig samt brandfarlig vara sägs att varningsmarkering i någon form måste anbringas.

Ej besiktningspliktiga rörledningar

Tryckprovning skall alltid utföras. För rörledning som ej är besiktningspliktig får tryckprovning övervakas av annan än Riksprovplatsen. För media i bild 4, 5, 6 och 7 är tryckprovning undantagen för rörledningar för p < 25 bar och samtidigt Dy < 35 mm.

Undantagna från besiktningskraven är rörledning där annan norm, föreskrift eller anvisning skall tillämpas, t.ex. vissa rörledningar i kärnenergianläggningar, rörledningar i medicinsk gasanläggning, stadsgasledning, Pipe-line för olja och naturgas.

Figur 1.17 Bild 1

Uppdelning med avseende på media och krav enl. figur 1.17

Bild 1 Kondenserad gas att hänföra till
a) Brandfarlig vara samt oxygen
b) Hälso- och miljöfarlig vara
Bild 2 Vätska och annan gas än kondenserad gas att
hänföra till
a) Brandfarlig vara samt oxygen, ber. Temp. >
100°C
b) Hälso- och miljöfarlig vara.
Bild 3 Vätska och annan gas än kondenserad gas att
hänföra till
Brandfarlig vara samt oxygen, ber. Temp < 100°C.
Bild 4 Annan vara än 1-3 ovan med ber. Temp. > 400°C.
Bild 5 Annan vara än 1-3 ovan i form av en vätska och ånga
med ber. Temp mellan 120 och 400°C.
Bild 6 Annan vara än 1-3 ovan i form av vätska och ånga med
ber. temp. < 120°C
Bild 7 Annan vara än 1-3 ovan i form av luft och annan gas
med ber. temp. < 400°C.

Figur 1.17 Bild 2–7. Grafisk framställning av förhållandet tryck, p × ytterdiametern, Dy enl. Rörledningsnormerna.