Kapitel

Packboxar för pumpar

Beroende på pumpens driftsegenskaper, pumptyp, temperatur och vilken vätska som skall pumpas, behöver packboxar utformas för att klara de driftsförutsättningar som råder. Det finns därför packbox arrangemang  eller olika konstruktionslösningar för pumpkonstruktören att använda. Några av de vanligare är:

a) Packbox utan spärrvätska

Pumpmediet bildar vätskefilm och måste vara rent för att hålla slitaget på en rimlig nivå. Detta utförande, figur 5.12, klarar endast måttliga temperaturer, då kylning sker enbart genom läckageflödet. Risk för luftinsug vid låga inloppstryck.

Figur 5.12 Packbox utan spärrvätska

Figur 5.12 Packbox utan spärrvätska

b) Packbox med pumpmediet som spärrvätska

Även för detta fall, figur 5.13, måste pumpmediet vara rent. Spärrvätskeledningen tas ut från en punkt där det råder ett högre tryck än i boxen, varvid risk för luftinsugning elimineras.

c) Packbox med separat spärrvätska

Detta utförande, figur 5.13, krävs vid förorenade, heta och farliga medier. Den tillförda vätskan måste väljas med hänsyn till det pumpade mediet och bör hålla ett tryck som med 0,1-0,15 MPa överstiger trycket i tätningsläget. Mängden tätningsvätska som läcker in i pumpmediet beror bl a på axelns styvhet och rundgång och är normalt endast delar av en liter/min.

Figur 5.13 Box för spärrvätska med normal placering av vätskelåsring

Figur 5.13 Box för spärrvätska med normal placering av vätskelåsring

Vid extremt slitande medier kan vätskelåsringen placeras längst in i boxen, figur 5.14, för att förhindra att slitande partiklar tar sig in i boxen. I detta fall blir mängden tätningsvätska som läcker in i pumpmediet avsevärd.

Figur 5.14 Box för spärrvätska med vätskelåsringen placerad längst in i boxen.

Figur 5.14 Box för spärrvätska med vätskelåsringen placerad längst in i boxen.

d) Packbox med kylning

Vid vätsketemperaturer över 80-120°C, beroende på bl a packningsmaterial, bör kylning av packboxläget tillgripas. Kylning utanför flätorna ger ganska dålig effekt eftersom flätorna leder värme dåligt. Kylkammaren bör därför vid högre temperaturer sträcka sig innanför flätorna, fig. 5.15. Vid 130 -140°C bör även kylning av glanden tillgripas. Med ett sådant arrangemang slås ångläckage ned och värmetransporten genom axeln till det främre lagret förhindras.

Figur 5.15 Kyld packbox utan spärrvätska.

Figur 5.15 Kyld packbox utan spärrvätska.