Kapitel

Uppriktningsfel för pumpar

Uppriktningsfel för pumpar uppstår vid bristfällig uppriktning före uppstart eller om maskinerna rör sig under drift. Uppriktningsfel är varvtalsberoende, ju högre varvtal maskinen har desto snävare tolerans. Att maskiner rör sig under drift är relativt vanligt beroende på termisk expansion, vet man med sig att man skall rikta en pump med stor temperaturskillnad och axelhöjd i förhållande till drivmotorn bör man kompensera för detta. De typer av uppriktningsfel för pumpar, rörelse eller förskjutning mellan två axlar, som kan förekomma är av tre slag enligt figur 6.4, nämligen:

parallellfel

4.6a Radiell förskjutning

a) Radiell förskjutning av axlarna. De båda axlarna är parallella men deras centrumlinjer sammanfaller inte.

axiellfel

4.6b Axiell förskjutning

b) Axiell förskjutning av axlarna. Axlarnas centrumlinjer sammanfaller men axiell rörelse är möjlig.

radiellfel

4.6c Vinkel förskjutning

c) Vinkelförskjutning, axlarnas centrumlinjer bildar en vinkel och skär varandra mitt emellan axeländarna.

Dessa förskjutningar kan förekomma var för sig eller tillsammans. Kopplingsleverantören ger uppgifter på hur stora dessa förskjutningar maximalt får vara, som regel var för sig. Det är viktigt att veta hur stora förskjutningarna får vara vid en kombination och hur max tillåtna värden förändras med varvtalet och överfört moment, Se figur 6.4

Vinkelfel, kombination axial-radialfel

Figur 6.5 Vinkelfel, kombination axial-radialfel.

Figur 6.5 Vinkelfel, kombination axial-radialfel.

Livslängden på både koppling och maskiner påverkas också av snedställningen. Hur mycket livslängden på maskinen förändras kan bedömas först efter uppgifter på hur stora de återförande momenten och krafterna blir vid en viss snedställning. Oftast talas enbart om hur stor snedställning de olika kopplingstyperna tål, när det istället borde undersökas vilken koppling maskinen tål vid en viss uppriktningsgrad, figur 6.6.

Förhållandet förskjutning/kraft

Figur 6.6 Förhållandet förskjutning/kraft

Riktvärden för tillåtna uppriktningsfel

Uppriktningsfel är varvtalsberoende och det saknas en standard som anger ett maximalt uppriktningsfel. Det finns flera anledningar till det bl.a. den stora variationen avseende konstruktion mellan olika kopplingstyper och kopplingstillverkare men kanske främst beroende på vad maskinerna som kopplas ihop klarar av. Många gånger kan kopplingstillverkaren uppge en maximalt tillåten gräns för sin koppling men detta kan vara vanskligt att följa eftersom det alltså inte garanterar att maskinerna klarar de krafter som uppstår på axellagringarna. Uppriktningsfel leder också till vibrationer i maskinerna och ju större uppriktningsfel desto större vibrationer, detta påverkar inte bara lagerlivslängden utan också tätningens livslängd och förmåga att hålla tätt.

Leverantörerna av uppriktningsutrustning, laserbaserade instrument, har tagit fram en guide för rekommenderade maximala uppriktningsfel. Dessa upprikningsinstrument är mycket noggranna och användandet av denna typ av utrustning rekommenderas. Att rikta maskiner för hand med visarinstrument sk. klockor kräver omfattande kunskap och erfarenhet, resultatet är till stor del beroende av utförande och mänskliga faktorn är en stor felkälla. Laserbaserade instrument är mycket noggranna och dess användarvänliga gränssnitt guidar användaren genom utförandet vilket minskar risken för avvikelser. Använd därför laserbaserade system och följ de rekommenderade maximala uppriktningsfelen enligt nedanstående guidevärde:

uppriktnings_tolerans

Guide: Maximala upprikningsfel (Bild från Fixturlaser)

Läs mer om uppriktning av pumpar i avsnitt:

6.10 Uppställning och demontering >>>

6.13 Axeluppriktning >>>