Kapitel

Ångtryck, kokpunkt och smältpunkt för pumpade vätskor

Ångtryck

Enhet Pa, anges i kPa.

Vätskor har en tendens att avdunsta. Över en vätska innesluten i en behållare bildas ånga, gas, som bygger upp ett tryck. Ångtrycket, är den kraft per ytenhet, som den förångade delen av vätskan utövar på väggarna i behållaren. Ångtrycket beror endast på temperaturen och ökar med stigande temperatur. Vätskans temperaturer är tillordnade ett bestämt ångtryck. Detta förhållande framställs med s k ångtryckskurvor i ett temperatur/tryckdiagram.

Vätskor varierar i sin tendens att förångas, vätskor som kokar vid låg temperatur har högt ångtryck och kallas lättkokande, de som kokar vid hög temperatur har lågt ångtryck och kallas trögkokande. Uppgifter om ångtryck erfordras för beräkning av sughöjd, bestämning av pumptyp och pumpuppställning samt axeltätningars utförande.

ångbildningstryck för vatten vid olika temperaturer

Ångbildningstryck för vatten vid olika temperaturer

Kokpunkt

Enhet °C.

En vätskas kokpunkt, vid trycket p är den temperatur där vätskan är i jämvikt med sin ånga, som vid detta tillfälle kallas mättad och utövar trycket p = mättningstrycket. Nås detta tillstånd vid 101,3 kPa (760 mm Hg) betecknas det normal kokpunkt. För vatten sker detta vid 100°C.

Kemiskt rena vätskor har i motsats till blandningar en exakt kokpunkt. För en del mineraloljor gäller att lösta gaser kan avskiljas redan innan ångtrycket uppnåtts. En del blandningar t ex bensin har ingen exakt kokpunkt utan ett kokområde som fastställes i en kokanalys, där begynnelse och sluttemperatur för kokningen angives, kokpunktsintervall.

Om trycket i en vätska lokalt, t ex inuti en pump, sjunker till ångtrycket vid den aktuella temperaturen uppstår ångbildning, små ångblåsor, i lokala lågtryckszoner. Detta förhållande har stor betydelse vid strömningsförlopp;

  • Det begränsar sughöjden för en pump eller en hävert se även 3.5 Pumpars sugförmåga
  • Det ger betingelser för skadlig kavitation se även 4.9 Material och
  • Kan medföra ångbildning s k vattenseparation i ledningar i samband med tryckslag

Smältpunkt

Enhet °C.

Smältpunkt är den temperatur vid vilken ett ämne övergår från fast till flytande form och sammanfaller med den temperatur då en vätska övergår från flytande till fast form, stelningspunkt.