Kapitel

Centrifugalpumpars utföranden

Centrifugalpumpars utföranden bestäms av många olika faktorer men pumphjul utgör den väsentligaste detaljen i en centrifugalpump. Pumphjulets utformning bestäms av kombinationen; volymflöde, uppfordringshöjd och varvtal. Med dessa tre storheter definieras enligt avsnitt 3.2.5 det specifika varvtalet.

Principiellt kan alla pumpar med samma specifika varvtal vara geometriskt likformiga. Undantag utgörs av olika tillverkningsmetoder för små och stora pumphjul liksom även ytjämnhetens inverkan. Erfarenhetsmässigt vet man hur pumphjulet skall utformas för att högsta möjliga verkningsgrad skall uppnås.

Alltefter strömningsvägen genom pumpen benämns pumphjul (och även hela pumpen) som radialhjul, halvaxial- och axialhjul (propellerhjul) enligt figur 3.50. Mellanformer till de i figuren visade pumphjul finns i obegränsad omfattning för att varje prestandabehov skall kunna uppfyllas.

Två pumphjul kan byggas samman för parallelldrift, dubbelsidigt sugande pumphjul i figur 3.50. För förorenade vätskor och när tillverkning måste förenklas, frångås konstruktionsprincipen, högsta möjliga verkningsgrad, och pumphjulen får annan utformning. Begreppsmässigt skiljs då mellan slutna, halvöppna och öppna pumphjul samt specialformer för förorenade vätskor, se vidare avsnittet stockningsfria pumpar.

Figur 3.50 Pumphjul med olika utförande