Kapitel

Pumpdokumentation

Pumpdokumentation eller maskinkort lika kravspecifikationen vid anbudsinfordran upprättas, kompletterad med uppgifter om uppställningsplats, pumptyp, tillverkningsnummer, hjuldiameter, material i pumphus, hjul och axel, axeltätningstyp, kopplingstyp, elmotorns fabrikat, tillverkningsnummer, effekt, varvtal, spänning, disposition och skyddsform.

Skötselanvisningar och underhållskort upprättas över rutinerna: varje dag eller vecka, månad, höst och revision efter olika driftsperioder beroende på pumptyp, 4-8-12-24.000 timmars drift, bestäms efter lagerlivslängd, vätskans korrosiva och slitande egenskaper samt säkerhetsskäl.

Indelningen kan göras med uttryck som ”kontrollera, rengör, smörj”.

Kontrollera innebär

  • att undersöka om allt befinns i rätt skick, att pumpens tillstånd är normalt och dess funktion är riktig. Ingår automatik undersöks om rätt funktion och verkan råder mellan de olika komponenterna.
  • att mätning och provning utförs för undersökning av tillståndet t ex temperatur, tryck, nivå, densitet, fuktighet, etc.
  • att åtgärder vidtas om felaktigheter konstateras, antingen genom justering omedelbart eller reparation så fort som möjligt.

Rengör innebär:

  • att tvättning och rentorkning utförs på synliga delar.
  • att nödvändig isärtagning utförs för rengöring.
  • att sandfång, slam- och bensinavskiljare, pumpsumpar och silar rengöres.
  • att arbetet utförs i den utsträckning som anges i fabrikantens anvisningar.

Smörj innebär:

  • att i första hand fabrikantens skötselanvisningar följs.
  • i övrigt iaktas vad som är lämpligt.

Underhållskort med ovan nämnda tabeller får utgöra underlaget för arbetet. Korten kan lämpligen ha olika färg för olika tider.