Kapitel

Centrifugalpumpars kurvor

Centrifugalpumpars kurvor omfattar pumpens fullständiga kurvunderlag. I begreppet pumpkurvor ingår, förutom sambandet volymflöde och uppfordringshöjd (Q-H kurvan), även volymflöde och effektförbrukning, volymflöde och verkningsgrad samt volymflöde och NPSH*.

Figur 3.19 visar ett exempel på ett fullständigt kurvunderlag. Detta diagram tar även upp prestanda vid olika ytterdiameter på pumphjulet (se vidare kapitel 8.2), dvs de olika prestanda som kan fås för en och samma pump genom utbyte eller svarvning av pumphjulet. Vid måttliga ändringar av hjuldiametern påverkas inte NPSH-kurvan och verkningsgradskurvan påverkas endast obetydligt.

* NPSH uttrycker pumpens kavitationsegenskaper. Se vidare avsnitt 4.5.

Pumpkurvan för en centrifugalpump

1   Installation

Figur 3.19 Exempel på prestandakurvor för centrifugalpump med varvtalet 1450 r/min. Siffror 150-170 avser pumphjulsdiameter i mm.

Verkningsgradens storlek uttrycks ibland genom att ett s k musseldiagram inläggs i Q-H-diagrammet enligt figur 3.20.

1   Installation

Figur 3.20 Q-H diagram med verkningsgrad angiven som musseldiagram.

 

Siffror längst till höger avser beteckningar för olika hjuldiametrar. För pumpar av axial- eller halvaxial typ kan olika prestanda fås genom ändring av skovelbladens vinkelläge på pumphjulet – figur 3.21. På ungefär likartat sätt ändras prestanda genom omställning av en fast ledskenekrans på sådana pumpars inloppssida-figur 3.22. Förändras pumpvarvtalet fås olika prestanda, som då även uttrycks som en serie kurvor i Q-H och Q-P diagram. Se vidare avsnitt 10.11 och figur 10.22.

1   Installation

Figur 3.21 Pumpkurvor för axialpump med ställbara skovlar. Kurvor a-e betecknar olika inställning. Prestanda är uttryckt relativt konstruktionspunkten ( η max ).

1   Installation

Figur 3.22 Pumpkurvor för halvaxiell pump med ställbar ledskenekrans på inloppssidan. Vinkelvärden avser ledskenornas vinkelställning.

 

I specialfall anges en pumps prestanda minskad med ingående armatur eller minskad med strömningsmotståndet vid t ex olika rörledningslängder enligt figur 3.23

1   Installation

Figur 3.23 Data för pump vid olika rörledningslängder. Uppfordringshöjd ersätts då av nivå- och/eller tryckskillnad.

 

De hittills beskrivna pumpkurvorna har avsett en och samma pumpstorlek. För att visa data för många pumpstorlekar samtidigt används översiktsdiagram med logaritmiska skalor för både volymflöde och uppfordringshöjd, se figur 3.24.

Diagram av denna typ användes både för att snabbt finna lämplig pumpstorlek och för att systematisera indelningen i olika storlekar. Genom användning av olika pumphjulsdiameter eller skovelvinklar täcker en pumpstorlek en ruta i diagrammet med en kvot för volymflödet till nästa storlek på ca 2 och en kvot för uppfordringshöjd på ca 1,6. För att täcka in varierande behov av volymflöde och uppfordringshöjd kan 20-50 olika pumpstorlekar behövas.

1   Installation

Figur 3.24 Översiktsdiagram (kurvsammanställning) för en pumpserie med många pumpstorlekar. Första siffran i varje beteckning avser anslutningsdimension i mm och andra siffran max pumphjulsdiameter i cm.