Kapitel
 • Pumpfundament

  Pumpfundament är viktiga och fundamentets uppgift är att med sin massa motverka vibrationer och ta upp yttre belastningar såsom ev hydrauliska laster och inspänningskrafter från rörledningar. Pumpfundament måste vara styva och stabila för att bibehålla uppriktningen mellan pump och motor. För att fundamentet skall kunna fylla denna uppgift måste pump-motor fästas ordentligt och uppriktningen kontrolleras noggrannt.

  Dessutom skall fundamentet utföras med sådan höjd att anslutning av rörledningar underlättas och ev avtappningsanordningar och silar i anslutningsledningarna får plats och kan skötas.

  De flesta pumpar erfordras ett pumpfundament, med undantag för pumpar som monteras direkt i ledning, sk. in-line pumpar, mindre VVS-pumpar, vissa livsmedelspumpar, pumpar som monteras på stativ samt dränkbara pumpar och byggnadslänspumpar.

  Horisontella pumpar levereras oftast med pump och motor på en gemensam bottenplatta av gjutjärn, balkkonstruktion eller betong, provade och uppriktade. Större pumpar brukar levereras med separat motor, uppriktningen blir mer omfattande och måste göras på fundamentet.

  Vertikala pumpar med påbyggd motor levereras med fot eller fästplatta provade och uppriktade. Vid dimensionering av fundamentet måste hänsyn tas till förhållandet mellan pumpens höjd och fotens eller plattans yta samt pumpaggregatets svängmoment.

  Dimensionering av fundament utföres enligt pumpleverantörens måttritning och viktuppgifter. Till centrummåtten för grundbultarna skall adderas riklig plats för dessas fastsättning. Kräver pumptypen fritt utrymme i axiell riktning utanför axeltappen vid drivändan adderas också detta mått. Hållfasthetsberäkning med angivande av armering och betongkvalitet skall utföras.

  Fastsättning kan utföras med grundbult och formrör, expansionsbult, fästklotsar eller pelarställ av stål. Pumpaggregatet uppriktas på fundamentet med stålkilar, för fastgjutning av bultar, fästklotsar och pelarställ används snabbbindande krympfri betong. Bultarna dras åt lätt efter några dagar, varefter uppriktningen kontrolleras. Bottenplattan undergjuts med fin betong som helt skall fylla mellanrummet mellan plattan och fundament och utrymmet inuti plattan.

  Uppriktningen slutjusteras när rörledningarna anslutits och när pumpen varit i drift några timmar. Vid transport av heta vätskor utföres slutlig uppriktning efter det att systemet kommit upp i driftstemperatur.

  Uppriktning behandlas ingående i kap 6.13 >>>