Kapitel

Slangpump

En slangpump eller peristaltisk pump transporterar vätskan genom att den på mekanisk väg fortplantar en klämrörelse längs ett flexibelt utrymme. Den vanligaste typen av slangpump för industriellt bruk är den som arbetar med rullar eller kammar direkt på en slang där vätskan trycks genom pumpen, se figur 3.105.

Antalet rullar eller kammar varierar mellan olika fabrikat, men vanligast är att de har två eller tre. I samma pump kan en eller flera slangar monteras, i vissa fall ända upp till 25 st. Slangpumpen används huvudsakligen för laboratoriebruk.

Slangpump med 3 rullar

Slangpump med 3 rullar

Figur 3.105 Slangpump med 3 rullar.

I en slangpump är den pumpade vätskan helt innestängd och kan inte läcka ut, såvida inte slangen brister genom den mekaniska bearbetningen. Då sådana bristningar inte kan förutsägas, måste slangarna bytas regelbundet i preventivt syfte.

Slangpumpen kan användas för alla typer av vätskor och i viss mån även för gaser. Sugförmågan varierar starkt mellan olika konstruktioner. Tryckstegringar mellan 0,1 och 0,3 MPa är normalt. Kapaciteterna varierar från små dosermängder på 0,001 I/h upp till flöden på 10-100 m3/h. En annan typ av peristaltisk pump arbetar med en excenter mot ett flexibelt gummielement med vätskan innesluten mellan gummielementet och pumphuset. Genom excenterns rotationsrörelse förflyttas vätskan från inlopp till utlopp- figur 3.106.

Figur 3.106 Excenterbälgpump.

Excenterbälgpump

Figur 3.106 Excenterbälgpump.

Också denna pump är tätningslös och kan inte läcka. Förutsättningen är dock att det flexibla gummielementet inte spricker på grund av den mekaniska bearbetningen. Byte av gummielement bör därför ske regelbundet för att ett plötsligt läckage inte skall uppstå. Det är viktigt att känna till den pumpade vätskans kemiska egenskaper och temperatur för att kunna välja rätt elastomer och rätt material i pumphus. Kapacitetsområdet ligger mellan 0,06 och 0,15 m3/h. Sugförmåga 1-3 m. Pumpen ger ett kraftigt pulserande flöde, varför sug- och tryckledning bör utföras med slang. Används fasta ledningar bör någon form av kompensator inkopplas mellan pump och rör.