Kapitel

Grunden till driftsäkerhet för pumpen är, förutom att den valts rätt, att den monteras och sköts rätt. Rörsystemet skall i likhet med pumpen anpassas till vätskans egenskaper samt drift data som tryck och flöde vid installation av pumpar. Kontrollera alltid att gällande myndighetskrav på miljö och säkerhet är tillgodosedda.

Följande riktlinjer för installation gäller i princip lika för pumpar oberoende av bransch.

Uppställningsplats

Pumpanläggningen skall planeras med erforderliga utrymmen för montering, demontering, transportväg och lyftanordningar för större pumpar. Pumpen skall vara lätt åtkomlig för skötsel och underhåll, ventiler,

automatik och kontrollorgan skall också placeras åtkomliga och synliga. Rörsystemet skall ej behöva demonteras om pumpen behöver bytas ut, detta gäller även anslutningar för läckande vatten, uppvärmning, kylning, smörjning, spärrvätska och elanslutning som alltid skall vara flexibel.

Uppställningsplatsen skall vara frostfri och torr med erforderlig ventilation för att undvika fuktig miljö och hög omgivnings temperatur för automatik och elmotorer.

Med undantag för pumpar som monteras direkt i ledning, erfordras ett fundament för pumpen. Fundamentets uppgift är att med sin massa motverka vibrationer och ta upp yttre belastningar och inspänningskrafter från rörledningar. Fundamentet ska vidare bibehålla god uppriktning mellan pump och drivmotor.  Dimensionering av fundament utföres enligt pumpleverantörens måttritning och viktuppgifter. Hållfasthetsberäkning med angivande av armering och betong kvalitet skall utföras.

Rörsystemets utformning

Sugledning respektive tilloppsledning skall vara så korta som möjligt och måste ha minst samma diameter som pumpens anslutning på sugsidan (sugstuds). Rörböjar skall vara så få som möjligt och ha stor radie. Tätheten hos sugledningar bör kontrolleras genom provtryckning. Förekommer bottenventil och sil skall dessa dimensioneras riktigt, silens hål skall ha sammanlagd area som motsvarar minst 3 ggr sugledningens area. Sugledning skall utföras ständigt stigande och tilloppsledningen ständigt fallande mot pumpen för att undvika luftsäckar. I många anläggningar förekommer det att en eller flera sugledningar förenas till en gemensam. En sådan sammankoppling bör inte ligga nära pumpens sugstuds, eftersom den kan inverka ogynnsamt på hastighetsfördelningen vid inloppet.

 

 • Installation av pumpar

  Installation av pumpar innehåller generell praktisk information och processbeskrivning för installation av pumpar. Pumpinstallationer inkluderar många moment, där huvudmomenten är installation, uppriktning och uppstart.

  Generellt

  Pumpinstallationer inkluderar många maskinkomponenter som drivmotor, rörledningar, fundament etc., för att eliminera risken för problem orsakade av mänskliga faktorn bör man följa en process. En process som man upprepar vid varje installation, där man kan bocka av de moment man utfört, minskar risken för misstag och är en effektiv åtgärd för att spara tid.

  För pumpar med integrerade motorer behövs ingen uppriktning. Om anslutningarna är flexibla (slang eller liknande) behövs heller ingen större vikt läggas vid injustering av pumpen för att undvika laster på pumphuset. För de flesta pumpar, undantaget länspumpar som står på egen fot i en pumpsump och pumpar som monteras in (in-line pumpar utan fot) mellan två flänsar, måste särskild vikt läggas vid fundamentet för att undvika skadliga krafter och vibrationer.

  Nedan följer kortfattat en process för installation av pumpar. Varje moment förekommer med mer detaljerade beskrivningar i senare avsnitt av pumphandboken. Samma process bör följas oavsett om det är fråga om en ny eller nyservad pump.

  1. Märk och checka ut pumpen

  Detta är en viktig punkt och säkerhetsaspekt, att checka ut pumpen innebär att man låser strömbrytare eller manöverdon så att pumpen inte kan startas lokalt eller från kontrollrum eller liknande. I samband med att man checkar ut pumpen skall låset märkas tydligt med vem som checkat ut den och hur man kan komma i kontakt med vederbörande.

   

 • 2. Kontrollera pumphjulet

  Oavsett om det rör sig om en ny pump, där pumphjulet är justerat från fabrik, eller om pumpen kommer ifrån verkstaden efter service bör pumphjulets position och eventuella spel kontrolleras före installation. Det framgår av kapitel tre om pumpar, att pumpar med öppna pumphjul är mer känsliga när det gäller, spalt eller spel, mellan pumphjulet och pumphuset (slitytor, slitskivar eller slitringar) eftersom det påverkar verkningsgraden i större utsträckning än för radiella pumpar. Spalten skall följa tillverkarens rekommendationer men brukar ligga i storleksordningen 0,25-0,4 mm.

  Slutna pumphjul med täckskivor på båda sidor av pumpskovlarna är inte lika känsliga avseende axiellt spel, de flesta saknar t.o.m. möjlighet att justera spelet, det är dock viktigt att pumphjulet inte går emot den främre eller bakre delen av pumphuset. Oavsett pumphjulstyp bör man rotera pumpen för hand för att undvika metallisk kontakt.

  Förträngningspumpar förekommer i många olika varianter och det är därför svårare att göra generella rekommendationer men en visuell inspektion och test utifrån pumpens manual bör göras.

  3. Installation av packningar och tätningar

  Mekaniska tätningar är oftast installerade från fabrik, risken finns dock att de fina tätningsytorna skadas av vibrationer under transport, speciellt för tätningar av koltyp som kan spricka. Elastomerer och packningar bör kontrolleras noggrant och eventuellt bytas ut, särskilt om pumpen stått lagrad under längre tid.

  4. Pumpfundament

  Det finns olika typer av pumpfundament, som installatör bör särskild vikt läggas i att inspektera fundamentets styvhet, allt för klena fundament är ingen ovanlig syn. Pumpar som levereras på stålkonstruktioner som sedan ska bultas fast eller gjutas in kommer ibland ”uppriktade och klara”. Pumpar som uppriktats av leverantör eller i verkstad skall alltid kontrolleras efter att fundamentet bultats fast eller cementen härdat.

 • 5. Kontrollera grovuppriktning

  En första kontroll avseende uppriktning görs för att säkerställa att pumpen och motorn kommer att kunna riktas noggrant i ett senare skede, när installationen är klar och det är dags för provkörning. Denna första kontroll på att maskinerna står inom tolerans kan utföras med grovuppriktnings verktyg som bladmått, för att kontrollera vinkelfel och rätlinjal för parallellfel. Var också noga med att säkerställa maskinernas axiella position så att det finns tillräckligt axiellt spel mellan kopplingshalvorna.

  6. Ingjutning av fundament

  Maskinfundament som ska ingjutas i betongfundament bör, oavsett om de är gjutgods eller svetsat utförande, grovriktas med ställskruvar före betongingjutning. Förankringsskruvar ingjutes i sk. ursparningar och när de härdat, spänns fundamentet fast med förankringsskruvarna med ställskruvarna som mothåll. Efter en första gjutning, undergjutning, demonteras ställskruvarna och undergjutningen kompletteras.

  7. Kontrollera uppriktning

  Använd indikatorklockor eller laserbaserade instrument för att göra en noggrannare uppriktning av pump och motor. För utförlig information om hur en noggrann uppriktning skall utföras hänvisar vi till kapitel 6.

  8. Spola rörsystemet

  Vid installation efter pumpservice kan man bortse ifrån den här punkten men vid nyinstallationer eller där arbeten utförts i rörsystemet bör rörledningarna spolas för att avlägsna spånor eller annan smuts av okänd karaktär exempelvis från svetsarbeten eller liknande. Tillfälliga silar kan installeras för att samla upp materialet.

 • 9. Anslut pumpen till rörsystemet

  När rörledningarna dras fram till pumpen skall anslutningsflänsarna anpassas till flänsarna på pumpens sug- och tryckstuts. Pumphuset är i första hand konstruerat för de laster som uppstår vid pumpning men klarar vissa laster som uppstår från rörledningar.

  Pumptillverkare uppger ofta hur stora laster pumphuset tillåter i sug- och tryckstuts, i praktiken kan dessa vara svåra att uppskatta vid ett montage, eftersom vridningar av pumphuset kan få katastrofala följder för pumpen bör injustering och montage av rörledningar mot respektive inkopplingspunkt till pumpen utföras med största noggrannhet. Användning av hjälpmedel som spett eller talja för att bända, trycka eller dra ett rör för anslutning till en pump är  en tydlig signal om att rördragningen utförts felaktigt.

  10. Kontrollera uppriktning

  Kontrollera axeluppriktningen och jämför med den axeluppriktning som gjordes före rörledningarna anslöts. Om värdena på uppriktningen före och efter har förändrats bör rörledningarna dras om. Upprepa steg 10 efter rörledningarna dragits om.

  11. Rotera pumpen för hand

  Det ska vara möjligt att rotera en nyligen servad eller ny pump för hand. Genom att rotera pumpen för hand kan teknikern höra om det förekommer skrapljud eller liknande. Det kan vara en indikation på något okänt föremål som smuts, svetsrester eller maskinspån finns i pumpen. Det kan också vara ett tecken på en onormal böjning av pumpaxeln, en slitring som bearbetats eller monterats felaktigt.

  Alla onormala observationer skall undersökas noggrant.

 • 12. Koppla in motorn

  Innan kopplingshalvorna mellan motor och pump slutligen monteras ihop, kopplas motorn in. Observera att detta är ett arbete som skall utföras av en elektriker. Om kopplingskonstruktionen tillåter, kontrollera att motorns rotationsriktning överensstämmer med pumpens. Detta är särskilt viktigt för pumpar där pumphjulet sitter monterad på en gänga. Om sådana pumpar körs med fel rotationsriktning finns risk för att pumphjulet helt enkelt skruvas av från pumpaxeln. Andra pumptyper kan också ta skada av att roteras i fel riktning, detta är alltså viktigt att kontrollera för alla pumptyper.

  13. Montera kopplingen

  När kopplingshalvorna monterats ihop är pumpenheten mekaniska delen av installationen nästan klar.

  14. Kontrollera axelkast

  Genomför en kontroll av pumpaxelns kast i radiell led. Detta är en säkerhetsåtgärd för att undvika felaktigt montage. Vi kontrollerar samtidigt att inte pumpaxeln böjts under montaget, om det finns tillverkningsavvikelser på maskinbearbetade detaljer som lagerlägen, pumpaxeln, axelhylsor, tätningar eller kopplingen. En klocka monteras på fundamentet eller pumphuset och klockans indikator vilande på pumpaxeln, vid tätningskanten. Pumpen roteras för hand och kastet bör inte överstiga (max) 0.05mm för centrifugalpumpar.

  15. Kontrollera ventilernas position

  Ventiler på sugledningen skall vara fullt öppna. Påfyllnings eller avluftningsventiler öppna om trycket på sugsidan är över atmosfäriskt tryck, om inte måste pumpen fyllas med vätska (se punkt 17). Eventuella dräneringsledningar stängda.

  Tryckventiler (ventiler monterade på trycksidan) skall vara stängda på de flesta radial och halvaxiella pumpar. För större pumpar (hög effekt) gäller ofta att tryckventilen öppnas ca. 10% vid uppstart. Kontrollera med pumptillverkaren.

  Tillse att alla ventiler som har med smörjning eller kylning av pumpen, pumplagringar och pumptätningar är öppna.

 • 16. Pumpens smörjning- och kylsystem

  Kontrollera att pumpens smörjningssystem är inkopplat och fungerar. Att eventuellt fettsmorda pumpar har rekommenderad fettmängd till de komponenter som skall smörjas. Oljenivån för detaljer som är oljesmorda är korrekt. Är pumpen eller delar av pumpen kopplade till ett lokalt eller centralt smörjsystem, se till att detta fungerar.

  17. Fyll (prima) pumpen (om nödvändigt)

  En centrifugalpump med lyfthöjd kan inte evakuera (tömma) sugledningen på luft. Sugledningen och pumpen måste därför fyllas med vätska före uppstart. Om sugledningen är utrustad med backventil kan pumpen och sugledningen fyllas med vätska från en slang, saknas det backventil måste pumpen utrustas med en ejektor eller vakuumpump som evakuerar luften till pumpen och sugledningen är vätskefyllda.

  18. Kontrollera uppriktning

  Denna uppriktningskontroll säkerställer att pumpens position inte förändrats av de krafter som adderats sedan sugledning och pump fyllts med vätska.

 • 19. Kontrollera pumpsystemet nedströms

  Säkerställ att pumpsystemet nedströms (efter pumpen) och alla dess komponenter är inklusive eventuella tankar och cisterner är redo att ta emot vätskan med det tryck och flöde pumpen ger.

  20. Starta och provkör pumpen

  Starta pumpen, öppna tryckventilen försiktigt och fyll tryckledningen. Provkör (om inget oförutsett inträffar) tills pumpen nått driftstemperatur.

  21. Stanna pumpen, kontrollera uppriktning

  Termisk expansion påverkar alla maskinkomponenter. För pumpar, särskilt de med hög drifttemperatur, kan det vara bra att göra en ny axeluppriktning vid varmt tillstånd. Det är en avvägning som självklart innebär att pumpen kommer att gå med en sämre uppriktning vid uppstart men eftersom den tiden ofta är förhållandevis kort, eliminerar man risken att köra pumparna med sämre uppriktning under större delen av sin livscykel. För pumpar med många start/stopp får en avvägning göras vilket ibland leder till en kompromisslösning.

  22. Gör jämförelsetest

  Nu är pumpen installerad och driftsegenskaperna optimala. Korrekt uppriktad och utan slitage är ett perfekt tillfälle att kontrollera pumpens hydrauliska prestanda (tryck, flöde, effekt), temperatur och vibrationsnivåer. Detta är ett jämförelsetest som vid ett senare tillfälle kan användas för att kontrollera pumpens kondition.