Kapitel

Standardisering av pumptätningar

Utbudet av tätningar- både packningar och plantätningar-är stort t o m för stort för att vara gripbart för pumpanvändaren. Multipliceras sedan med antalet axeldimensioner och materialkombinationer, framkommer behovet av att någon form av standardisering måste göras.

  • För packboxar och plantätningar finns en internationell standard – ISO 3069 – som omfattar axel och boxdimensioner.
  • För packboxar finns standard utgiven av skogsindustriella standardiseringsgruppen – SSG 1300, 1320 och 1321, som omfattar dimensioner, montage och material.
  • För plantätningar finns en internationellt gångbar standard för enkeltätning – DIN 24960 – där vissa fastlagda inbyggnadsmått möjliggör byte mellan olika fabrikat under förutsättning att pumptillverkaren tagit hänsyn till maximal tillåten inbyggnadslängd och inte fastnat för en speciell tillverkares kortare inbyggnadsmått. Denna standard, som täcker ca 80 % av driftsfallen, får ses som ett steg i rätt riktning även; om den har många svagheter.

Att standardisera materialet i packningar, bör gå bra på 80-90% av pumpbeståndet inom en industri. Som regel räcker 2 högst 3 material eller materialkombinationer. Ur underhållssynpunkt bör så lika utförande som möjligt eftersträvas- gärna samma fabrikat.

Figur 5.30 Exempel på lämpliga spärrvätskor för olika temperaturområden.