Kapitel

Packningsmaterial i boxpackningar

Det vanligaste packningsmaterial som förekommer i boxpackningar är flätor, men även packningsmassa och band förekommer. En flätad packning består av en bärare- grundmaterial – och impregneringsmedel.

Grundmaterialet kan kan vara följande:

  • Växtfibrer (hampa, lin, bomull) användes för temperaturer upp till 100°C. Dålig kemisk resistens.
  • Vitasbest och blåasbest har stort arbetsområde och kan användas för temperaturer upp till 500°C. I Sverige är användning av asbest förbjuden av Arbetarskyddsstyrelsen (se nedan).
  • Syntetfibrer har ypperliga glidegenskaper och är beständiga mot alla vätskor. Maximal temperatur 250°C
  • Grafitfibrer har mycket låg friktionskoefficient och goda värmeledningsegenskaper samt god kemisk resistens, bortsett från oxiderande syror t ex salpetersyra.
  • Glasfibrer ersätter blåasbest. Är ej beständiga mot fluorvätesyra och starka alkalier.

För att minska friktionen impregneras packningen med ett smörjmedel på animalisk, vegetabilisk, mineral- eller syntetisk bas.

  • Smörjmedelsimpregnering klarar temperaturer upp till 125°C och ett pH-värde mellan 5 och 10.
  • PTFE-impregnering klarar temperaturer upp till 250°C och pH 0-14.
Tabell 5.1 Användningsområden för olika packningar (källa SSG 1300)

Tabell 5.1 Användningsområden för olika packningar (källa SSG 1300)

*Asbest

Lagstiftning om asbest

Direktiv 1999/77/EG förbjuder all användning av asbest från och med den 1 januari 2005. Dessutom förbjuder direktiv 2003/18/EG utvinning av asbest och tillverkning och bearbetning av asbestprodukter. Det främsta problemet är emellertid exponeringen för asbest i samband med städ-, rivnings-, service- och underhållsarbeten.

Rådets direktiv 83/477/EEG av den 19 september 1983 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för asbest i arbetet ändrades av rådets direktiv 91/382/EEG av den 25 juni 1991 och därefter av rådets direktiv 98/24/EG av den 7 april 1998 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/18/EG av den 27 mars 2003.

Denna lagstiftning reglerar strikt exponeringen för alla typer och former av asbest. Enligt artikel 8 ska arbetsgivarna se till att inga arbetstagare exponeras för en asbesthalt i luften som överskrider 0,1 fibrer per cm3, som tidsvägt genomsnitt under åtta timmar (TWA). Allt arbete som direkt inbegriper asbest måste anmälas till ansvarig nationell myndighet.