Kapitel

Pumpkurvor

Pumpkurvor för olika pumptyper

Pumpkurvor för olika pumptyper uttrycker pumpars prestanda och framförallt centrifugalpumpar uttryckes vanligen i kurvform. Centrifugalpumpar är en grupp pumpar som egentligen sorteras under benämningen rotordynamiska pumpar, där radialpumpar, halvaxialpumpar (även kallade diagonalpumpar) och axialpumpar (även kallade propellerpumpar) ingår, i praktiska sammanhang kallas dessa ofta bara centrifugalpumpar trots sina konstruktions tekniska och applikations relaterade olikheter. Även förträngningspumpar har pumpkurvor men dessa är ofta av underordnad betydelse och förträngningspumpars prestanda presenteras ofta i tabellform.

Av primärt intresse är sambandet mellan volymflöde och uppfordringshöjd dvs energiökningen per transporterad massenhet. De olika huvudtyperna har därvid drastiskt olika egenskaper vilket framgår av figur 3.18.

Figur3_18_pumpkurvor

Figur 3.18 Pumpkurvor för olika pumptyper

 

Förträngningspumpens volymflöde är sålunda praktiskt taget oberoende av uppfordringshöjden, mottrycket, dvs i ett Q-H diagram enligt figur 3.18 blir kurvan en vertikal linje. Centrifugalpumpars prestandakurva uppvisar ökande uppfordringshöjd med minskande volymflöde. Vätskeringspumpar får en kurva liggande mellan de två pumpgrupperna. För pumpkurvor avseende gruppen Övriga pumpar se specialavsnitt om dessa.

För att producera en pumpkurva för en specifik pump måste tillverkaren genomföra ett prestandatest. Man provkör helt enkelt pumpen och mäter vilken uppfordringshöjd pumpen ger vid ett visst flöde, sedan stryper eller öppnar man en ventil på pumpens trycksida och mäter av uppfordringshöjden vid det nya flödet. Uppmätta värden plottas i QH kurvan och bildar pumpkurvan. För större pumpar sker dessa prestandatest för varje producerad pump före leverans men för pumpar som produceras i större serier testar man inte varje pump utan gör stickprov för att kontrollera kvalitén.