Kapitel

Förträngningspumpars kurvor

Förträngningspumpars kurvor eller prestanda presenteras i allmänhet i tabellform och mer sällan i diagramform. Orsaken är givetvis att volymflödet är praktiskt taget oberoende av mottrycket.

När prestandadiagram förekommer kan inte samma typ som för centrifugalpumpar användas, då effektbehovet blir svårt att läsa av, se figur 3.29 a. Diagramtyp med ombytta placeringar av volymflöde och uppfordringshöjd (tryck) är därför nödvändiga, enligt figur 3.29 b. I diagrammen kan värden för t ex olika viskositeter förekomma.

1   Installation

Figur 3.29 Prestandakurvor för förträngningspumpar. Samma diagramtyp som turbopumpar – figur a – går ej att använda då effektbehovet är svårt att läsa av. Diagram enligt b används därför alltid.

Vid förträngningspumpar med inbyggd överströmningsventil (reducerventil, säkerhetsventil) förändras kurvan, när trycket når upp till ventilens arbetsområde enligt figur 3.30. Att tänka på vid kontinuerlig användning av överströmningsventil, för att styra flödet i pumpsystemet, är pumpens driftsekonomi. Det oönskade flödet återcirkuleras, så kallad by-pass reglering, och energin som används för att pumpa den oönskade vätskan går till spillo. För kontinuerlig reglering bör man överväga andra metoder, exempelvis varvtalsstyrning.

1   Installation

Figur 3.30 Kurva för förträngningspump med inbyggd överströmningsventil.

Viskositetens inverkan på förträngningspumpars kurva, prestanda, beskrivs t ex enligt figur 3.31.

1   Installation

Figur 3.31 Viskositetsinverkan på volymflöde för mindre kugghjulspump vid två olika varvtal.