Kapitel

3.8.5 Vingpump med stela vingar

En vingpump med stela vingar arbetar med rotorn excentriskt placerad i huset, under det att den med flexibla vingar arbetar i ett centriskt hus med en kamkurva mellan sug- och trycköppningarna, figur 3.103. Vätskan transporteras i båda fallen instängd mellan vingarna och trycks ut, när volymen minskar framför utloppet.

Figur 3.103 Olika principutföranden av vingpumpar. Vänstra bilden visar stela vingar och högra flexibla.

En pump med stela vingar kan ha vingarna styrda av fjädrar, eller de kan röra sig enbart genom centrifugalkraften från rotationen. Det finns också konstruktioner, där vingarnas rörelse tvångsstyrs av en roterande nock. Utan tvångsstyrning fås ett visst slitage på vingarna, som gör att dessa vid kontinuerlig drift får bytas någon gång per år.

Figur 3.104 Vingpump med stela vingar.

Pumphus och rotor tillverkas i regel av gjutjärn, rödgods eller syrafast stål, medan vingarna göres i brons eller glasfiberarmerad PTFE. Vingpumpen med stela vingar är lämplig för de flesta rena vätskor och särskilt för sådana med visst gasinnehåll eller med stort kokpunktsintervall t ex bensin. Genom vingarnas utbytbarhet ger vingpumpen låga underhållskostnader även vid vätskor med måttlig halt av fasta partiklar. Vingpumpen kan arbeta inom ett stort viskositetsområde. Som för alla förträngningspumpar gäller att pumpvarvtalet måste rättas efter viskositeten; dvs ju högre viskositet ju lägre varvtal.

Vingpumpen klarar sughöjder på 2-5 m och tryckstegringar på 300 kPa. I specialfall kan den klara c:a 3 MPa.

Vingpump med flexibla vingar

l vingpumpar med flexibla vingar är alltid rotorn tillverkad av en elastomer (gummi). Det är därför viktigt att känna till de olika rotormaterialens resistens mot olika vätskor. Likaså måste man känna till inom vilka temperaturgränser respektive elastomer kan användas:

  • Neoprengummi min. +4°C max. +80°C
  • Nitrilgummi min. +4°C max. +90°C
  • Fluorgummi min. +7°C max. +90°C

Då vingarna är flexibla, begränsas tryckstegringen till relativt små värden. En standardpump klarar upp till 200 kPa och ett högtrycksutförande 400 kPa. Torrkörning bör undvikas. Utan vätska i pumpen ”bränner” elastomeren genom friktionen mot pumphusväggen. Tack vare det flexibla materialet i rotorn har pumpen praktiskt taget inga inre spel. Den har därför en mycket god sugförmåga. Start med tom pump och ledning kan därför tillåtas, då en pump i god kondition suger upp vätskan på några sekunder.

Rotorns livslängd är begränsad, därför bör inte dessa pumpar användas för kontinuerlig drift, då kostnaderna för utbyte av pumphjul då kan bli höga. Som axeltätningar används radial- och plantätningar. Som material i pumphuset används syrafast stål, gjutjärn, rödgods och epoxy. Pumparna tillverkas i ett stort antal storlekar med kapaciteter från 0,1-30 m3/h. Sugförmågan är 5-8 m. Flödet är pulsationsfritt.