Kapitel

Propellerpumpar

Propellerpumpar kallas också halvaxiella* och axiellapumpar, de används för stora volymflöden och låga uppfordringshöjder. Nästan alltid är de uppställda med pumpen nedsänkt i vätskan och motorn torrt placerad, så kallade långaxliga pumpar med våt uppställning.

Vid förhållandevis rena vätskor utgör ett centralt bärrör samtidigt tryckledning medan vid förorenade vätskor tryckledningen drages separat, vänstra bilden i figur 3.88.

Typiskt för de våtuppställda pumparna är åtminstone vid större aggregat att tryckstuts och fötter för upphängning placeras efter behoven i varje installation. Om pumpens totala höjd överstiger tillgänglig lyfthöjd för montering och demontering, utförs bär och tryckrör liksom axel delade i segment.

Större axellängder kräver mellanlager för att böjningskritiska varvtal skall undvikas. En ganska klar trend finns att ersätta långaxliga propellerpumpar med dränkbara. Sådana propellerpumpar kan då ha elmotorn monterad i anslutning till propellerhjulets nav. Det hydrauliska utförandet varierar alltefter önskade prestanda, enligt figur 3.89.

Flerstegsutföranden förekommer och det även för axialpumpar. De axiella pumparna kan förses med ställbara skovlar, som kan ställas om vid stillestånd (inställbara) eller under gång (omställbara) med hjälp av mekaniska eller hydrauliska anordningar.

Figur 3.88 Våtuppställda, långaxliga pumpar i olika utföranden.

Figur 3.89 Våtuppställda långaxliga pumpar med hydrauliska utformningar. Axialhjul till höger.

* Observera att benämningen halvaxiell pump även kan användas för pumpar med lång axel för våtuppställning.