Kapitel

Kemipumpar och processpumpar

Kemipumpar och processpumpar svarar upp mot de speciella krav på pumpar som ställs inom kraftverk, kemisk och petrokemisk industri. Kraven är specificerade utifrån standard. Bland de vanligen förekommande standard som refereras till kan nämnas:

  • DIN EN ISO 5199 – Tekniska specifikationer för centrifugalpumpar
  • ANSI/API 610-1995 – Centrifugalpumpar för generella applikationer i raffinaderier, inkluderar minimikraven för centrifugalpumpar, inklusive pumpar som drivs som turbiner inom petroleum, yung kemiindustri och inom gasindustrier. Pumparna som inkluderas i denna standard kan klassificeras som pumpar med fri axelända, pumpar med pumphjulet avlagrat och vertikalt upphängda pumpar.
  • ASME B73.1-2001 – Specifikation för horisontella pumpar med fri axelända för kemiska processer. Standarden inkluderar horisontella enstegs centrifugalpumpar med sugstutsen i linje med axeländan. Standarden är uppbyggd kring utbytbarhet och vissa konstruktions egenskaper avseende installation och underhåll. Syftet med standarden är att pumpar som följer standarden skall vara utbytbara oavsett leverantör, därför är alla monterings data som storlek, placering av sug- och tryckstuts, ingående axel, fäst hål för förankring i fundament eller bottenplatta standardiserade för ett antal pumpstorlekar.
  • ASME B73.2-2003 – Specifikation för vertikala centrifugalpumpar för kemiindustrier med inlopp och utlopp i samma centrumlinje, så kallade in-line pumpar.
  • BS 5257:1975 – Specifikation for horisontella pumpar med fri axelända, centrifugalpumpar (16 bar) med sugstuts i linje med pumpaxeln.

Till en del kan kraven uppfylls av ISO-normpumpar, men vid högre inloppstryck, höga eller låga vätsketemperaturer samt vid annan stutsplacering används specialkonstruktioner.

Med högre inloppstryck följer högre tryckklass PN med ökad godstjocklek i pumphus och med högre vätsketemperatur följer ökad belastning från rörledningar på pumpens stutsar och värmeutvidgningar påverkande uppriktning mellan pump och drivmotor.

Processpumpar utformas för högsta tillförlitlighet, vilket innebär att hydrauliska krafter på pumphjul minskas med hjälp av dubbelspiral och med axialkraftsbalansering samt att axeltätningen i möjligaste mån är avlastad från vätsketryck och försedd med kylanordningar. Utförandet varierar i hög grad efter varje specialområde-figur 3.72.

Figur 3.72 Processpumpar. Vänstra bilden vertikal linjepump. Högra bilden horisontell 2-stegspump.