Kapitel

Tätningslösa pumpar

Tätningslösa pumpar kännetecknas av att läckaget har nedbringats till noll. Detta innebär således att läckage möjligen bara finns genom mycket små otätheter i gjutgods, genom statiska tätningar etc.

En axeltätning av plantätningstyp kan i detta sammanhang inte på något sätt betraktas som tät och därav följa benämningen tätningslösa pumpar med den alternativa benämningen hermetiskt kapslade pumpar.

Tätningslösa pumpar måste användas för de allra besvärligaste vätskorna ifråga om giftighet och radioaktivitet, vid höga eller mycket låga temperaturer och vid mycket höga inloppstryck. I många andra fall motiverar även den absoluta friheten från läckage användning av dessa pumpar.

Anskaffningskostnaden för tätningslösa pumpar är ungefär 2 till 3 gånger högre än för konventionella pumpar, men de till dem hörande komplicerade och kostsamma i tätningsarrangemangen undvikes.

Tätningslösa pumpar finns i två principutföranden:

  • Magnetdrivna pumpar enl. figur 3.73 med magnetisk momentöverföring genom en tunn ickeroterande hylsa. Magnetfältet fås från två permanentmagnetiserade ringar. Pumpens rotor måste då lagras i den pumpade vätskan. Magnetdrivna pumpar finns med axeleffekter upp till några kW.
  • Våtmotordrivna pumpar med i allmänhet statorn avtätad från den pumpade vätskan genom ett spaltrördärför även benämningen spaltrörspumpar. – figur 3.74. En mängd olika utföranden med effekter till flera tusen kW finns.

Figur 3.73 Princip för magnetdriven pump.

Figur 3.74 Våtmotorpump av spaltrörstyp dvs rotor och stator är skilda åt av en tätande omagnetisk hylsa.

Gemensamt för båda principerna är vätskesmorda lager, vilka utförs som glidlager av t ex grafit, brons, hårdmetall och keramik och vid helt rena vätskor även som kullager. I möjligaste mån försöker man undvika axiallager genom hydraulisk balansering av axialkrafterna.

Våtmotorpumpar finns i såväl enstegs- som flerstegsutförande med motorenheten utförd på olika sätt – figur 3.75. Vätskor med temperaturer från minus 200°C till +500°C med vätsketryck (tryckklass) upp till PN 1000 kan hanteras.

För vätskor med höga smältpunkter finns värmemantlar och vid förorenade vätskor används i första hand inbyggda filter samt vid höga partikelhalter även spädmatning till rotorkammaren.

Figur 3.75 Våtmotorpump för hetvätska – vänstra bilden och för kraftigt förorenad och het vätska – högra bilden