Kapitel

Pumpars Specifika varvtal

En viktig parameter, som flitigt utnyttjas för att beskriva olika fenomen hos pumpar, främst centrifugalpumpar eller för gruppen rotordynamiska pumpar, är det specifika varvtalet nq, som definieras av sambandet

ekvation 3_15

Ekv 3.15

Observera att nq icke är dimensionslöst och därför har olika talvärden i olika sortsystem (i princip anges specifika varvtalet nq utifrån antingen SI eller amerikanska enheter). I ord kan nq definieras som det mekaniska varvtalet, för en med den betraktad likformig pump, som med likformiga hastighetstrianglar ger volymströmmen 1 m³/s vid uppfordringshöjden 1m. Alla likformiga pumpar har därför samma specifika varvtal oberoende av storleken. Då man beräknar nq-värdet för en viss pump skall man använda värden på n, Q och H, som refererar till pumpens optimalpunkt BEP (Best Efficency Point), dvs där verkningsgraden är som högst.

Det specifika varvtalet användes bl a till att karakterisera pumphjulets form hos rotordynamiskapumpar. Man kan genom vunna erfarenheter i stort säga vilken hjulform, som i normala fall kommer att ge bästa resultat, då varvtal, volymström och uppfordringshöjd är givna.

Detta förhållande illustreras av figur 3.10. Vid t ex stor volymström och liten uppfordringshöjd, dvs vid högt specifikt varvtal, har axialpumpen visat sig vara lämpligast. Axialpumpar säges därför ha höga specifika varvtal.

1   Installation

Figur 3.10 Pumphjul med olika specifikt varvtal

 

Det finns i praktiken ett flertal varianter av specifika varvtal. De är i princip uppbyggda som nq, men kan på grund av olika sortsystem eller olika definitionsmässiga detaljer ge olika talvärden.