Kapitel

Elektriska motorer för pumpar

Elektriska motorer är den vanligaste drivanordningen för pumpar. Kombinationen pump och elmotor står för en stor del av elenergiförbrukningen i samhället. Pump och elmotor intar ofta en nyckelposition i transportsystem, där haveri betyder ökade kostnader, vilket medför krav på hög driftsäkerhet. Pump och elmotor är därför två komponenter, som måste samordnas rätt för att effektivt utnyttja tillförd energi. Se vidare kapitel 8 Flödesreglering.

För elmotor med kringutrustning gäller i princip samma elföreskrifter som för elanläggningar i övrigt. Elmotor och kringutrustning skall vara tillverkad, installerad och ansluten enligt gällande elföreskrifter och anvisningar.

Elmotor och kringutrustning tillverkas enligt standard – normer, anpassade efter kraven i elföreskrifterna. Standards – normer, utarbetas dels av svenska och dels av internationella organisationer verksamma inom elektrotekniska området.*

I rum och utrymmen där explosionsrisk föreligger samt ombord på fartyg gäller särskilda föreskrifter utfärdade av statliga myndigheter respektive klassningssällskap.

Motorns monteringssätt och utförandeform skall anpassas till pumpanläggningens utformning och miljö. Motorstorlek dimensioneras oftast av pumptillverkaren på basis av pumpanvändarens uppgifter om vätskans egenskaper, volymflöde, uppfordringshöjd och densitet.

Vid upphandling av pump är det nödvändigt att i kravspecifikationen utöver uppgifter om vätska, volymflöde och uppfordringshöjd även åberopa gällande standardnorm, för att få rätt utförande på elmotorn.

Till ledning för pumpanvändaren ges i detta kapitel uppgifter om myndigheter och standard med tillhörande organisationer.

* Svenska standard-normer = SEN-normer.

I elföreskrifterna hänvisas ofta till speciella SEN-normer, vilka skall följas för att föreskrifterna skall anses uppfylld.

Vanligen förekommande elmotortyper för pumpdrifter

Pumpar med konstant varvtal, växelströmsmotorer:

 • Asynkronmotor, kortsluten
  • Trefas
  • Enfas
  • Dränkbar motor
  • Våt motor, spaltrör
  • Magnetmotor
 • Asynkronmotor, släpringad
 • Synkronmotor

Varvtalsreglerade pumpar:

 • Asynkron- eller synkronmotor med styrning
 • Flerhastighets-polomkopplingsbar, motor
 • Likströmsmotor