Kapitel

Pumptätningars livslängd och underhåll

En tätnings livslängd är i första hand beroende av att rätt tätning och rätt material valts, dvs det optimala med avseende på driftsfallet. Livslängden såväl som läckagemängder påverkas av pumpens kondition och konstruktion, och på vilket sätt den körs – kontinuerligt eller diskontinuerligt etc.

Allmänt kan sägas att livslängden för en plantätning och slitfodret i en packbox är ungefär densamma, givet för tryck upptill 1 MPa och 3 till 4 års medellivslängd. För att nå denna medellivslängd krävs i packboxfallet en noggrann skötsel och justering, dessutom är resultatet till stor del beroende på den som gör jobbet.

En plantätning behöver däremot ingen efterjustering och rätt installerad från början ger den en bekymmersfri drift. Vid högre tryck än 1 MPa sjunker livslängden för packboxar, då dessa inte kan balanseras som plantätningar.

Kostnader för pumptätningar

Kostnaderna för tätningar varierar kraftigt. Tabell 5.3 tar upp några av de kostnader som bör ingå i en kalkyl. I tabellen anges också storleksordningen i kr/år för de olika kostnaderna för packbox respektive mekanisk plantätning för pumpar.

Tabell 5.3 Kostnader för packbox respektive plantätning

Underhållskostnaderna för en plantätning sysnes vara lägre än för en packbox och merkostnaden för en plantätning vid köp av en pump brukar vara inbesparad redan efter ett års drift.