Kapitel

Länspumpar

Länspumpar för dränering av byggnadsgrunder placerade djupare än avloppssystemet, används i pumpgropar (pumpsumpar) placerade grundvattenpumpar. Två olika utföranden finns, se figur 4.56.

Vid de minsta storlekarna används dränkbara pumpaggregat och vid större är pumpen nedsänkt och motorn torrt placerad.

Figur 3.56 Grundvattenpumpar. Vänstra bilden dränkbar typ. Högra bilden med nedsänkt pump och motorn torrt placerad.

Länspumpar anordnas för automatisk drift med start-stoppreglering från i pumpgropen placerade nivågivare vanligen bestående av nivåvippor. Normalt används två pumpar med den andra som reserv och komplettering. Vid aggressivt grundvatten väljs pumpar av gråjärn, annars är för de mindre pumparna pressgjuten lättmetall normalt utförande.

Byggnadslänspumpar eldrivna

Eldrivna byggnadslänspumpar är dränkbara pumpar direkt sammanbyggda med motor och utgör tillsammans med automatik en komplett enhet. Vikten är lägsta möjliga genom användning av lättmetallegeringar trots deras låga korrosionsbeständighet. De för slitage från vätskan utsatta detaljerna är däremot av hög klass.

Typiskt är pumphjul av hårdgods, gummerade slitdelar runtom pumphjulet och axeltätning med hårdmetall.

Elmotorn är helt kapslad och kyld av den pumpade vätskan genom en dubbelmantling. För att skydda motorn vid blockering eller vid drift utan vätska, är motorn försedd med särskilt inbyggt motorskydd. Vanligtvis har motorlindningarna inbyggda termokontakter, som via en inbyggd kontaktor stannar motorn vid för hög temperatur.

Axeltätningen är nästan alltid av dubbel typ med en mellanliggande oljekammare – figur 3.57. Normalt är byggpumpar försedda med sugsil, som begränsar partikelstorleken till 5-10 mm, men specialutföranden finns med genomlopp upp till c:a 100 mm för pumpning av slam och dy.

Figur 3.57 Dränkbar byggnadslänspump

Byggnadslänspumpar används för länsning av alla sorters byggarbetsplatser från minsta grop till stora anläggningsarbeten i berg eller vid hamnbyggnad.

Vid översvämningar och vid alla andra temporära pumpbehov är användning av denna pumpsort praktisk och underlättas ytterligare av att de flesta pumpfirmor inom denna bransch hyr ut både små och stora pumpar för tidsperioder från en enda dag till flera månader.

Länspumpar, ej eldrivna

Där elkraft ej finns tillgängligt på t ex en byggplats tvingas man att använda andra drivkällor som förbränningsmotorer, tryckluft från t ex en transportabel dieseldriven kompressor eller hydrauliska från separat eller i ett fordon inbyggt aggregat.

Förbränningsmotordrivna länspumpar är nästan alltid självsugande centrifugalpumpar – figur 3.58 För den självsugande verkan måste pumpen vara vätskefylld före start. Enligt svensk praxis avser angivna evakueringstider vid en viss statisk sughöjd tiden för att erhålla full tryckhöjd på pumpen vid en sugslang med samma dimension som pumpens sugstuts och med en längd överstigande sughöjden med 2 meter.

Figur 3.58 Förbränningsmotordriven länspump för pumpning av brandfarliga vätskor. Motorn är försedd med bl a. Gnist- och flamsläckare.

En centrifugalpump blir självsugande, om sugstutsen placeras över pumpens axelcentrum och om pumphuset är så utformat att gas eller luftblåsor innesluts av vätska och ”pumpas” från sug – till trycksida. Eftersom vätskemängden under evakueringen är begränsad måste gas och vätska separeras, varvid vätskan återleds till sugsidan för förnyad ”gaspumpning”. Den inre utformningen av pumphusen för att nå denna verkan skiljer sig avsevärt mellan olika fabrikat. Viktigt att beakta vid anskaffning är hur mycket slitage genom t ex sand försämrar evakueringsförmågan.

Förbränningsmotorn utgörs vid axeleffekter till c:a 2 kW av tvåtakts bensinmotorer, till c:a 10 kW av fyrtaktsmotorer. Dieselmotor. Dieselmotorer används från c:a 4 kW.

Tryckluftdrivna länspumpar

Tryckluftdrivna länspumpar av turbotyp är uppbyggda likartat med eldrivna. De är sålunda dränkbara och utförda med eller utan särskilda slitdelar för pumpning av förorenat vatten. Tryckluftmotorn kan utgöras av en högvarvig lamellmotor smord med en dimsmörjapparat – figur 3.59.

Figur 3.59 Tryckluftdriven centrifugalpump.