Våra tjänster

Som pumpkonsult stöter vi på problem som beror på en mängd olika orsaker. Ibland beror problemen på att man valt fel pump, ibland på felaktig dimensionering eller dåliga materialval. Det behöver dock inte bero på pumpen, utan kan ofta bero på andra komponenter eller driftsförhållanden i systemet. De vanligaste tjänsterna som vi erbjuder är:

  • Optimeringshjälp
  • Felsökning
  • Haveriutredningar
  • Prestandatest

Korrekta beräkningar, anpassningar och komponentval är avgörande faktorer för att uppnå förväntad tillförlitlighet och livslängd i ett pumpsystem. Som pumpkonsult startar vi därför ofta vår felsökningsprocess med beräkning av systemets hydrauliska balans för att kartlägga systemets eventuella brister.

Beräkning och dimensionering

Som pumpkonsult genomför vi hydrauliska beräkningar för tryck och flöden i rör, pumpar, ventiler, värmeväxlare och andra komponenter samt agerar rådgivande i frågor kring dimensionering, balansering och val av utrustning.

Tillförlitlighet och optimering

Återkommande axelbrott som avhjälptes genom förändrat differenstryck (utloppstryck-inloppstryck) över pumpen.

Vi hjälper till som fristående specialister vid nyproduktion, processförändring, optimering av installerade pumpar och bistår med erfarenhet och kompetens vid felsökning och utredningar av haveriorsaker för pumpar. Den hydrauliska balansen påverkar enskilda komponenters livslängd och således tillförlitligheten för driften. Ibland räcker det med små åtgärder för att balansera ett system och få det att fungera optimalt ur både drifts och underhållssynpunkt, ibland krävs det mer omfattande förändringar. Utifrån systemets förutsättningar kan vi lämna rekommendationer på åtgärder för att uppnå önskad målsättning.

Vi samarbetar med branschföretagen utan att vara bundna till något varumärke eller leverantör. Vår unika ställning som oberoende expert, möjliggör ett brett samarbete mellan olika leverantörer och uppdragsgivare, med målet att alla parter ska känna trygghet att använda oss i rollen som neutral part för konsultuppdrag.

Våra konsultuppdrag

Vi har genomfört uppdrag för både svenska och utländska industrier med tjänster som har omfattat allt ifrån grundkonstruktion av pumpar (ax till limpa) för specifika processer, där vi även deltagit i såväl produktion (tredje part) och prestandatest av pumparna. Vi har genomfört  haveriutredningar av pumpar och projektlett optimering av pumpstationer. Alla uppdrag är unika på något sätt men vi arbetar ofta enligt följande process:

Förstudie och åtgärdsförslag

Genomgång av pumpar och pumpsystem för nuläges och behovsanalys. Startar med insamling av data ifrån tillgängliga källor (interna/externa), beräkning, analys och identifiering av problem samt framtagning av åtgärdsförslag och rekommendationer på alternativa lösningar. Efter genomförd förstudie kan kunden välja om de vill åtgärda problemen själva utan hjälp eller om man ska gå vidare tillsammans.

Handlingsplan och genomförande

Går man vidare tillsammans hjälper vi till att utarbeta en handlingsplan med resurskrav, tidsplan och budget för genomförande av överenskomna åtgärder för att lösa problemet eller uppnå definierade och specificerade mål. Vi kan ta en passiv roll som rådgivare i baksätet eller en mer aktiv roll med arbetsledning och projektledning om så önskas.

Utvärdering och Uppföljning

Genomgång av resultat efter genomfört projekt sker efter slutbesiktning av funktion och prestanda i de fall det är möjligt. I förekommande fall sker resultatgenomgång och jämförelser med förskjutning anpassad efter en, för applikationen, lämplig tid efter genomfört projekt.

Vi förordar ett transparent arbetssätt, där gemensam genomförandeplan, tidsplan och målsättning fastställs tillsammans med plan för avrapportering och tydliga regler för projektets fortsatta genomförande.

Kontakta oss för mer information >>>