Kapitel
 • Pumpars axialkrafter och radialkrafter

  Den resulterande axialkraften på pumpaxeln måste tas upp av lagringen eller balanseras ut med en särskild anordning. En särskild balanseringsskiva kräver emellertid alltid en viss driveffekt och nedsätter därmed pumpens totalverkningsgrad. Det är därför fördelaktigt om axialkraften kan begränsas direkt genom pumphjulets utformning.

  1  Installation

  Figur 3.11 Illustration till axialkrafter

  Genom att tillämpa impulsekvationen – ekv. 11.7 – på en kontrollvolym, som just precis omsluter pumphjulet, erhålles med beteckningar enligt figur 3.11.

  ekvation 3_18a

  Ekv 3.18 a

   

  Om trycken på pumphjulets fram- och baksidor för r > rs antages vara lika, (pb=pf) och om vinkeln β är liten, (sin β ~ 0) förenklas uttrycket ovan till

  ekvation 3_18b

  Ekv 3.18 b

  En vanlig åtgärd i avsikt att begränsa Fax är att förse pumphjulets baksida med en extra tätningskant och att samtidigt borra upp hål för tryckutjämning. Då blir

  ekvation 3_18c

  Ekv 3.18 c

  Utöver axialkraften från pumphjulet verkar på axeln även krafter från tätningar och lager samt atmosfärstrycket i axeländan. Lagerkraften blir

  ekvation 3_18d

  Ekv 3.18 d

   

 • Vid höga systemtryck (ps stort) kan axialkraften trots extra tätningskant och tryckutjämningshål anta avsevärda belopp.

  1  Installation

  Figur 3.12 Metoder för begränsning av axialkraften

   

  Ett annat sätt att begränsa axialkraften är att förse pumphjulet med baksideskovlar. Därigenom ges vätskan en kraftigare medrotation på baksidan än vad friktionen åstadkommer på framsidan. Den ökade medrotationen medför lägre tryck för r < r2 och därmed även en reducering av axialkraften.

  Vid flerstegspumpar eller vid dubbelsidigt sugande pumphjul erhålles små axialkrafter genom motriktad placering av hjulinloppen. I alla pumpar utrustade med spiralhus uppträder vid dellast avsevärda radialkrafter.

  I konstruktionspunkten eftersträvas en jämn tryckfördelning runt pumphjulet. Detta villkor bestämmer spiralhusets form. Vid dellast kommer emellertid trycket att variera längs hjulets periferi. Den radiella kraften på pumphjulet tas upp av lagringen via axeln.

  1  Installation

  Figur 3.13 a Illustration till radialkraft på pumphjulet vid reducerat flöde (Q<Q0)

  Eftersom trycket varierar längs hjulets periferi, kommer även strömningen i de olika skovelluckorna att variera då pumphjulet roterar.

  ekvation 3_19

  Ekv 3.19

  där

  Frad = radiell kraft (N)

  kF = dimensionslös parameter

  D₂ = hjulets ytterdiameter (m)

  b₂ = hjulets utloppsbredd (m)

  ρ = vätskans densitet (kg/m³)

  g = jordaccelerationen 9,806 (m/s²)

  H = uppfordringshöjd (m)

 • Parametern kF antar olika värden för olika pumputföranden och varierar dessutom kraftigt med volymflödet genom pumpen.

  1  Installation

  Figur 3.13b: Exempel på inverkan av driftspunktens läge och spiralhusets utformning på parametern k.

  För en centrifugalpump med enkelspiral kan kF anta värden upp till 0,4 i dämda punkten (Q=0).

  Ett effektivt sätt att begränsa radialkraftens storlek är att förse spiralhuset med en extra mellanvägg.

  Radialkraften är som störst vid Q=0 (dämda punkten). Radialkraften orsakar en utböjning av pumpaxeln och utsätter axeln för roterande utmattning. Som riktvärde för axelns dimensionering används ofta villkoret att axelns utböjning vid dämda punkten skall vara mindre 0,05 mm vid axeltätningen.

  Axial- och radialkraftens storlek är av avgörande betydelse för pumpens konstruktiva uppbyggnad (dimensionering av spel, lagring etc). De är även ofta primärorsaken till haverier. Observera att både axial- och radialkraften ökar vid dellast och är som störst vid dämda punkten.