Kapitel
 • Skötsel och Underhåll av pumpar

  Skötsel och underhåll av pumpar är i jämförelse med många andra maskiner relativt enkla, få rörliga delar inbjuder till tron att deras användning och skötsel inte innebär några större svårigheter och att de kan glömmas sedan de tagits i bruk. Så kan också vara fallet när det gäller enkla pumpar för neutrala vätskor med måttliga temperaturer och små uppfordringshöjder, men pumpar liksom andra maskiner kräver regelbunden skötsel och underhåll för att driftsäkerheten skall bibehållas.

  Pumpen är ofta upphandlad som komponent i en anläggning utförd på entreprenad vari tillhandahållande av skötselinstruktioner för anläggningen ingår. Utformningen av dessa bör noggrant specificeras i anbudsunderlaget, så att de utan omarbetning blir användbara vid anläggningens drift. Det åligger i första hand entreprenören att tillhandahålla och från försäljare – fabrikant anskaffa egenskapsredovisningar samt monteringsskötsel- och felsökningsanvisningar.

  Upphandlas pumpen direkt av pumpanvändaren bör samma handlingar ingå i kravspecifikationen för anpassning till bef. skötselinstruktion.

  Instruktionerna skall vara klara och användbara utan omarbetning, avfattade på lättläst svenska och gälla just det fabrikat och den typ som är inmonterad. Katalogblad avsedda för reklam skall ej accepteras.

  Observera att enligt Arbetarskyddslagen ”är säljaren skyldig, om så erfordras, att tillhandahålla föreskrifter för teknisk anordnings montering och skötsel” och att anordningen skall ”vara försedd med skylt eller annan märkning som anger tillverkarens namn och andra uppgifter som styrelsen kan föreskriva” t.ex högsta tillåtna tryck, varvtal etc. ”Vid konstruktionen skall tillses, att tillräcklig plats erhålls för bekvämt och riskfritt underhållsarbete, smörjning och manövrering” Se även kap 1 Installation.

  Pumpanläggningar skall skötas av välutbildad personal. Detta svarar mot det ständiga tekniska utvecklingsarbetet med pumpar, pumpkomponenters utformning och material, vilket för drift och underhåll kräver att betydande kunnande både i stort och i detalj. Alternativt kan ett serviceföretag med teknisk bakgrund anlitas för kontraktsbunden skötsel och underhåll.