Kapitel

Pitotrörspump

I en pitotrörspump med roterande hus accelereras den pumpade vätskan till en hög tangentiell hastighet. Hastighetens storlek beror av formen hos skovlarna i husets väggar och av friktionskrafternas inverkan.

Pitotrörspump

Figur 3.127 Pitotrörspump

Förutsättes vätskans hastighet i nivå med pitotrörets mynning vara densamma som husets periferihastighet u, blir pumpens teoretiska tryckökning

Ekv 3.48

Den första deltermen motsvarar den tryckökning, som vätskan erhållit på grund av rotationen, och den andra uppbromsning vid pitotrörets mynning. I ett vanligt fall reduceras tryckökningen av strömningsförluster och av ofullständig medrotation. Speciellt viktiga ur förlustsynpunkt är skovlarnas och pitotrörets utföranden.

Vid små flöden och höga tryck – låga specifika varvtal – uppvisar centrifugalpumpar låga verkningsgrader orsakade av stora hjulfriktionsförluster. Pitotrörspumpens verkningsgrad överträffar i detta område centrifugalpumpens. Toppverkningsgrader av storleksordningen 50-60 % är uppnåbara.

Pitotrörspumpens prestandakurvor påminner om centrifugalpumpens. Överströmningsventil för skydd mot trycköverbelastning erfordras ej och pumpen kan strypregleras.

Fördelaktiga egenskaper hos pitotrörspumpen är

  • Högt tryck i ett steg
  • God verkningsgrad vid små flöden
  • Ej krav på självsmörjande medium

Pitotrörspumpen kan ej konkurrera med centrifugalpumpen vid ”normala” flöden. Den är ej lämplig vid förorenade, slitande eller trögflytande vätskor. Kapaciteten rör sig om någon eller några hundra liter per minut med tryck upp till ca 70 bar.