Kapitel

Strypreglering av pumpar

Vid strypreglering figur 8.17 ändras pumpens driftpunkt genom att systemkurvan ändras. Då strömningsförlusterna i systemet ökar genom att reglerventilens genomströmningsarea reduceras, minskar volymströmmen genom pumpen från Q1 till Q2.

Strypreglering. Principschema och kurvor

Figur 8.17 Strypreglering. Principschema och kurvor

Figur 8.17 Strypreglering. Principschema och kurvor

Genom strypregleringen skapas i systemet en extra, onödig strömningsförlust hf stryp. För att övervinna denna måste man på pumpaxeln tillföra effekten Ekv. 8.7

Ekv_8_7

Ekv. 8.7

Vid en helt förlustfri reglering skulle således erforderlig tillförd axeleffekt vara Pstryp mindre. Som framgår av figur 8.17 blir hf stryp och därmed Pstryp större vid en brantare systemkurva för samma förändring av volymströmmen från Q1 till Q2. Strypreglering är den vanligaste av alla reglermetoder för pumpar, men kan ej användas för förträngningspumpar. Mindre värmeledningspumpar utföras numera med inbyggda strypningdanordningar för inställning av exakt flöde.