Kapitel

Djupbrunnspumpar med ejektor eller en dränkbar djupbrunnspump, kompletterar de tidigare beskrivna vattenautomaterna, när vattenytan i en brunn eller framförallt i ett borrhål (djupborrat i berg) ligger mer än 5-7 meter lägre än pumpens uppställningsplats.

Djupbrunnspumpar med ejektor

Under vattenytan i borrhålet placeras en ejektor (=strålpump), som förses med drivvatten från en pump på godtycklig plats. Det med hjälp av ejektorn från borrhålet insugna vattnet transporteras tillsammans med drivvattnet till pumpen. Mellan denna och ejektorn behövs följdaktligen två slangar eller rör-figur 3.65.

Förbrukningsvatten tas ut från ett separat uttag på pumpen. Vid flerstegspumpar placeras detta uttag ungefär mitt i pumpen. Med ejektor (djupsugare) kan vattenytan i borrhålet få vara mer än 100 meter under pumpen. I den mån tillrinningen till ett borrhål är liten kan torrkörning av pumpsystemet undvikas, om ejektorn förses med ett sugrör med längd något överstigande 10,3 m. En självreglering genom kavitation (ångbildning) i ejektorn uppstår då.

För första start av pumpsystemet fylles en liten vätskebehållare (självsugningsanordning) på pumpen. Vid normal drift sker start och stopp automatiskt från tryckskillnaden i hydrofor eller en membranförsedd tryckcell.

Figur 3.65 Djupbrunnspump med ejektor

Djupbrunnspumpar dränkbara

Dränkbara djupbrunnspumpar av mindre storlek har samma användningsområde som djupbrunnspumpar med ejektor. Till skillnad mot dessa placeras pumpen direkt i borrhålet med anslutning i form av tryckslang och elkabel. Eftersom minsta förekommande borrhålsdiameter är 4 tum måste då pumpens diameter vara något mindre – figur 3.66. Pumputförandet är en flerstegs centrifugalpump försedd med långsmal elmotor i specialutförande. Motorn är kyld av vattnet i borrhålet och placerad under pumpen.

Figur 3.66 Dränkbar djupbrunnspump för ”hushållsbruk”. Pumplängd L varierar med borrhålsdjup mellan 500 och 2500 mm.

Dränkbara djupbrunnspumpar i större storlekar har ytterdiameter upp till c:a 500 mm och längder upp till c:a 5 m. Hydrauliska data varierar kraftigt, men max värden är ungefär, volymflöden 5000 m3 /h och uppfordringshöjder upp till c:a 1000 m. Motoreffekter på några tusen kW förekommer med motorer utförda för drift med högspänning.

Användningsområden är dricksvattenförsörjning, grundvattensänkning och gruvlänsning. Typiskt är därvid placering i trånga brunnar eller schakt – figur 3.67. Andra användningsområden kan vara tryckstegring i dricksvattennät varvid pumpen kan byggas in i ett kapslande rör.

Figur 3.67 Djupbrunnspumpar placerade i brunnar – bild 1 och 2 – och placerade som en rörledningsdel för tryckstegring – bild 3 och 4.

Elmotorerna är alltid kortslutna asynkronmotorer fyllda med vätska, vilket ju innebär mycket höga krav på motorns elektriska isolering. Vätskefyllningen utgörs av vatten – oljeemulsion eller olja alltefter kraven i varje specifikt fall. Vätskefyllningen avtätas från den pumpade vätskan med en plantätning och ett membran för att kompensera volymutvidningar p g a temperaturändringar. Lagring av pumpens och motorns rotor sker sålunda i vätskesmorda glidlager. Axiallagret är det mest utsatta, varför några tillverkare använder hydrauliska konstruktioner med motställda pumphjul. För sandhaltigt eller korrosivt vatten finns specialutföranden.

Figur 3.68 Konstruktiv uppbyggnad av större djupbrunnspump.