Kapitel

Packbox för pumpar

En packbox för pumpar består av ett antal flätor som komprimeras mellan en axiellt förskjutbar gland och en bottenring. Därigenom expanderar flätorna radiellt och utövar ett visst tryck mot axeln. Tyvärr erhålles ingen jämn fördelning av detta tryck utefter boxens längd. Förutom detta mekaniska tryck verkar det hydrauliska trycket från pumpmediet. Figur 5.9.

Figur 5.9 Packbox, princip

Figur 5.9 Packbox, princip

Ett visst läckage måste alltid finnas för att transportera bort friktionsvärmet och upprätthålla en stabil vätskefilm. Läckagets storlek för rätt fungerande och justerade packboxar är mellan 3 och 12 cm3/min.

Tryckdistributionen mellan packningsmaterial och axel framgår av figur 5.10. Överst visas yttrycket vid stillastående och roterande axel, och därunder tryckfallet. Större delen av trycket tas alltså upp av de två flätorna närmast glanden, varför det största slitaget uppträder där. Slitage längre in i boxen orsakas av föroreningar i vätskan.

Figur 5.10 Tryckdistributionen i en packbox

Figur 5.10 Tryckdistributionen i en packbox

där
Pg = tryck gland
Po = atmosfärtryck
Pt = tryck vid axel/tätning
h = spalthöjd, mellan axel/tätning
f = faktor packningsmaterial
K = förhållandet mellan radiellt och axiellt tryck, vilket beror av packningsmaterialet.

För packbox med spärrvätskering ser tryckfördelningen något annorlunda ut. Se figur 5.11. Spärrvätskan bör tillföras mitt i boxen. Vid fem flätor och spärrvätskering, bör ringen placeras med två flätor innanför och tre utanför, för att undvika att spärrvätskeringen rör sig för mycket axiellt och blockerar tillförseln av vätska.

Figur 5.11 Tryckfallskurva för packbox med spärrvätskering

Figur 5.11 Tryckfallskurva för packbox med spärrvätskering