Kapitel

Täthetskrav och läckagemängder för pumpar

Kravet på täthet beror på många faktorer och har ökat på senare år och kommer att öka ytterligare. Några konsekvenser av läckage utan inbördes rangordning:

 • inre arbetsmiljön kan bli oacceptabel
 • yttre miljön kräver att läckage tas om hand och renas
 • läckage kan ge skador på maskinen i form av korrosion och lagerhaverier
 • kostnad för utläckt vätska
 • vid läckage in i processen kan processen störas eller skadas. I bästa fall blir det en stor kostnad för indunstning av inläckaget.

Miljö och läckage

Tätningens funktion för den inre arbetsmiljön förtjänar stor uppmärksamhet med tanke på allmän trivsel samt med hänsyn till Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar angående hygieniska gränsvärden. Läckagemängderna kan direkt översättas till de av Arbetarskyddsstyrelsen angivna gränsvärden i ppm eller mg/m³ luft. Det är viktigt att veta att gränsvärdena anges som absoluta maximum, varför de normala värdena måste ligga betydligt under.

Uppskattning av läckagemängder:

 • Roterande plantätning-enkel 0,2-2 g/tim ∼ cm³/tim
 • Packbox – väl fungerande och underhållen 150-720 g/tim ∼ cm³/tim
 • Packbox – uppmätta värden i praktiken <5000 g/tim ∼ cm³/tim

Några exempel på vanliga vätskor inom processindustrin med gränsvärden hämtade ur Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar nr 100.

Ämne / mg/m³
Klor / 3
Klordioxid / 0,3
Natriumhydroxid / 2
Svaveldioxid / 5
Svavelsyra / 1

Med hjälp av dessa siffror kan erforderlig kapacitet på ventilationssystemet beräknas. För en pump som pumpar en lättflyktig vätska med gränsvärdet 2 mg/m³ luft behövs – om genomsnittsläckaget används – en fläkt med kapaciteten:

 • Plantätning, enkel

plantätning_formel_enkel

 • Packbox, välskött

packbox_formel_välskött

 • Packbox, extremvärde

packbox_formel_extremvärde

För mer svårflyktiga vätskor måste en bedömning ske av hur stor del av läckaget, som bortgår i ångform respektive vätskeform.

För att få den totala erforderliga kapaciteten skall de erforderliga kapaciteterna för alla pumpar innehållande miljöfarliga ämnen adderas. Ur miljösynpunkt måste kanske dubbel plantätning väljas i många fall.