Kapitel

Driftsföljder vid start- stoppreglering av pumpar

För in- och urkoppling av parallellkopplade enheter kan flera olika driftsföljder väljas. Avgörande för valet är

  • antal tillåtna starter per pump och timma
  • antal tillåtna starter under anläggningens livstid
  • tillåtna flödesvariationer
  • kostnader för magasin eller pumpsumpar

Skillnaden mellan olika möjliga driftsföljder – betecknade A, B och C – framgår av följande tre schematiska exempel gällande för en anläggning med två lika parallellkopplade pumpar P1 och P2. Största åskådlighet erhålls om förhållandena studeras, när flödesbehovet – tillrinningen – motsvarar 1,5 gånger en pumps flöde.

Driftsföljd A, figur 8.12.

P1 arbetar hela tiden medan P2 arbetar med start-stopp. Dimensionerande för P2:s magasinseller delsumpvolym blir cykeltiden tA. Vid denna driftsföljd erhålls måttliga flödesvariationer.

Figur 8.12 Flödesvariation och gångtider för driftsföljd A

Driftsföljd B, figur 8.13.

P1 startar först och sedan vid ökad nivå även P2. Stopp sker samtidigt för båda pumparna. Flödesvariationen blir mycket kraftig, men magasins- eller delsumpvolymen för P2 blir minskad till knappt hälften jämfört med driftsföljd A. Genom det gemensamma stoppet inbesparas en givarsignal. Driftsföljd B har hittills tillämpats för ca 90 % av alla installationer av avloppsvattenpumpar.

Figur 8.13 Flödesvariation och gångtider för driftsföljd B

Driftsföljd C, figur 8.14

Samma flödesvariation som vid driftsföljd A fås, men stoppföljden är densamma som startföljden dvs vid stoppsignal stoppas alltid den pump, som har startats först. Med driftsföljd C erhålles en fördubbling av cykeltiden – dvs tC = 2 •.tA – medförande en halvering av magasinseller delsumpvolymen för P2.

Figur 8.14 Flödesvariation och gångtider för driftsföljd

För fler än 2 pumpar tillämpas samma principer som ovan liksom även för t ex omkoppling av polomkopplingsbara motorer. Vid flera parallellarbetande pumpar bestäms då delmagasinsvolymerna för de olika pumparna efter var och ens flödestillskott Q1, Q2, Q3 osv bestämt av pumpkurvor och systemkurva enligt Figur 8.15.

Figur 8.15 Flödestillskott Q1, Q2 och Q3 erhållna genom inkoppling av varierande antal parallellkopplade