Kapitel

Uppställningsplats för pumpar

Pumpanläggningen skall planeras med erforderliga utrymmen för montering, demontering, transportväg och lyftanordningar för större pumpar. Pumpen skall vara lätt åtkomlig för skötsel och underhåll, ventiler, automatik och kontrollorgan skall också placeras åtkomliga och synliga.

Rörsystemet skall ej behöva demonteras om pumpen behöver bytas ut, detta gäller även anslutningar för läckvatten, uppvärmning, kylning, smörjning, spärrvätska och elanslutning som alltid skall vara flexibel.

Uppställningsplatsen skall vara frostfri och torr med erforderlig ventilation för att undvika fuktig miljö och hög omgivningstemperatur för automatik och elmotorer.

Vid transport av miljö- och hälsofarliga samt brandfarliga varor betraktas uppställningsplatsen som riskområde, se kap 7.3, vilket kan medföra större krav på ventilationen. För bullerstörningar gäller att ljudnivån ej får överstiga 85d B (A) i lokaler där personal skall uppehålla sig, åtgärder för vibrationsdämpning och isolation av ljud kan behöva vidtagas.