Kapitel

3.9.2 Mammutpump

En mammutpump består av ett stigrör nedstucket i den pumpade vätskan, en tryckluftsledning och en tryckkammare där luften via små hål tillföres vätskan i stigröret. Luft och vätskeblandningen är lättare än den omgivande vätskan och stiger därför uppåt. Vätskeflödet genom stigröret ökar med ökande luftflöde upp till ett maximalt värde för att därefter åter sjunka.

Mammutpump

Figur 3.123 Mammutpump

Den tillförda luften måste komprimeras till ett tryck motsvarande nedsticksdjupet + förluster i ledning och inloppshål. Produkten av kompressionsarbete och luftmassflöde, exklusive kompressorns verkningsgrad, utgör mammutpumpens tillförda effekt Ptillf.

Ekv 3.47

Mammutpumpens verkningsgrad är starkt beroende av nedsticksdjupet i relation till lyfthöjden. Även luftbehovet i kg per pumpad vätskevolym i m3, med beteckningen Lv, påverkas kraftigt av nedsticksdjupet.

verkningsgrad mammutpump

Figur 3.124 Exempel på maximal verkningsgrad, exklusive kompressorverkningsgrad och luftbehov för en mammutpump.

Till mammutpumpens fördel räknas

  • Enkel konstruktion, inga rörliga delar
  • Inga tätningsproblem
  • Liten igensättningsrisk
  • Ej temperaturkänslig

Mammutpumpens nackdel är

  • Låg verkningsgrad
  • Krav på nedstickningsdjup – S/H > 1
  • Kostnaden för tryckluften kan bli hög

Mammutpumpen användes för pumpning av slam, förorenade vätskor, stora partiklar, sockerbetor samt heta och frätande vätskor.