Kapitel
1/2

Vätskors egenskaper

Vätskors egenskaper som måste definieras vid pumpning

Vätskor uppvisar sinsemellan mycket olika egenskaper. Följande vätskeegenskaper måste definieras vid pumpning och återfinns för många olika vätskor i avsnitt 10.9

Viskositet

Är ett mått på vätskans trögflutenhet. En trög vätska innebär ett större motstånd i rörledningar och pumpen får arbeta hårdare för att övervinna detta motstånd plus det motstånd en trögare vätska utgör för att transportera vätskan genom pumpen. För lättflyktiga vätskor, vätskor med låg viskositet, används i allmänhet centrifugalpumpar. För tröga vätskor, hög viskositet, används företrädelsevis någon form av förträngningspump.

Ångtryck, kokpunkt och smältpunkt

Vätskans ångtryck har stor betydelse för om pumpen kommer att vara i riskzonen för kavitation. Pumpleverantörer uppger hur pass lågt sugtryck NPSHr pumpen kan arbeta med utan att kavitera, det är sedan konstruktörens uppgift att utforma systemet på ett sådant sätt att tillgängligt tryck NPSHa, med den vätska som skall pumpas är större, dvs att NPSHa > NPSHr.

Densitet, volymutvidgning

Densiteten är ett mått på vätskans vikt i förhållande till volym och har generellt inte så stor betydelse för själva pumpen. Däremot går det åt mer energi för att lyfta en tyngre vätska, därför påverkar densiteten pumpens driveffekt.

pH-värde eller område

Avgörande aspekt för materialval i pumphus, pumphjul, tätningar och andra komponenter när man väljer pump.

Utöver de redan nämnda, är faktorer som:

  • Brandklass
  • Giftighet och
  • Vådlighet

också faktorer som måste tas hänsyn till vid val av pump. Alla dessa egenskaper förändras under inverkan av:

  • Temperatur och tryck
  • Koncentration – blandningsförhållande
  • Halt av och storlek på fasta partiklar

Vätskors egenskaper vid pumpning är alltså nödvändiga att känna till för att välja rätt pumptyp, material samt andra komponenter och tillbehör till pumpen för att säkerställa pumpens driftssäkerhet och livslängd.

Föregående kapitel
Nästa kapitel