Kapitel
1/2

INLEDNING

Materialförluster genom korrosion i vårt samhälle uppgår totalt till mycket stora belopp; populärt kan detta
uttryckas som att produktionen från vart 5:e stålverk direkt övergår i rost. Materialproblemen inom
pumpområdet har i allmänhet en helt annan prägel än enbart vanlig rostning genom den komplicerade inverkan,
som sker från den pumpade vätskan.
Eftersom pumpar nästan alltid är hjälpapparater i någon process, ger den ständiga processutvecklingen löpande
upphov till nya problemställningar. Exempel på detta är:

• Vid katalytisk framställning av svavelsyra har produktionen kunnat höjas genom att ta bort olika
kylgrupper. Temperaturen höjs därigenom c:a 50°C, vilket ungefär trefaldigar pumparnas
materialproblem.
• Galvaniseringsverkstäder sätter till fluorsyra till kromsyrabaden för att förbättra glansen hos kromskikten.

Material och materialval för pumpar bestäms av många samverkande faktorer-figur 4.1. Slutresultatet brukar bli
en utpräglad kompromiss mellan dessa, där dessvärre några faktorer oftast har varit mer eller mindre okända.

1   Installation
Figur 4.1 Inverkande faktorer på material till vätskepumpar.

Föregående kapitel
Nästa kapitel