Life Cycle Cost för pumpar

Life Cycle Cost för pumpar (LCC för pumpar) bör beräknas vid offertstadiet för att jämföra olika pumpalternativ innan man tar sitt slutgiltiga investeringsbeslut av vilken pump man ska välja.

Life Cycle Cost inkluderar kostnaderna för att köpa, driva och underhålla pumpen under hela dess livslängd. Driftskostnader och underhållskostnader (reservdelar och service) för en pump, överstiger ofta mångfalt de kostnader man initialt har för inköp av pumpen. Därför är det viktigt att ta hänsyn till dessa faktorer innan man fattar beslut om vilken pump man ska välja. Generellt brukar man uppskatta inköpspriset till motsvarande ungefär 10 procent av de totala kostnaderna man har under pumpens livslängd. Vi rekommenderar därför att man jämför den totala kostnaden för en pump under hela dess livslängd med de alternativa pumpar man har att välja bland istället för att stirra sig blind på pumpens inköpspris.

Industrier som arbetar med ständiga förbättringar och som vill optimera en fungerande drift för att spara pengar, öka tillgängligheten och minska underhållsstopp och kostnader vill ofta att investeringarna ska betalas tillbaka med ett kortare tidsperspektiv (upp till tre år) och använder då en så kallad pay-off kalkyl, dvs hur lång tid tar det innan  investeringen är återbetald (investeringskostnad/besparing=återbetalningstid).

För att beräkna lönsamheten i en investering där man jämför olika alternativ, kan vara en nyinvestering eller där man jämför ett utbyte till nya pumpar, använder man ofta nuvärdesmetoden. Modellen nedan bygger på denna kalkylmodell där man kan ni jämföra den totala kostnaden under pumpens livslängd, Life Cycle Cost (LCC) för pumpar.

Beräkningen tar hänsyn till Driftskostnaden för pumpen, om du känner dig osäker på Driftskostnaden kan du beräkna den här>>>

Fyll i uppgifterna nedan så får du svar på vilken av pumparna som är den bästa investeringen.

Instruktioner och förklaringar finns längre ner på sidan.

Välj pumpen med lägst Life Cycle Cost (LCC)

Pumpen som är den bästa investeringen på sikt är den med lägst Life Cycle Cost. Driftkostnader och underhållskostnader överstiger ofta vida inköpspriset för pumpar. Man brukar populärt säga att inköpspriset är cirka 10 procent av pumpägarens totala kostnader för pumpen under den ekonomiska livslängden. Det är alltså viktigt att inte stirra sig blind på inköpspriset utan se till den totala kostnaden.

Instruktioner och Förklaringar

Inköpspris

Här lägger du in priset för pumpen enligt den offert du fått från leverantören.

Investeringskostnader

Avser kostnader exklusive priset för själva pumpen. Kan vara exempelvis investering i kringutrustning för drivning, reglering av pumpen eller reservdelar som rekommenderats av leverantören.

Övriga kostnader av engångskaraktär

Kostnader som tillkommer för att anpassa pumpen i applikationen. Exempelvis fundament, nya anslutningar som måste till för att pumpen skall kunna kopplas till systemet eller kopplas till motorn.

Summa Investeringskostnader

Summan av de kostnader av engångskaraktär som vi kommer att få i samband med investering av just den här pumpen. Detta är ofta den indikator inköpare normalt jämför, när de utvärderar alternativa pumpar. Det är svårt att säga hur stor del denna kostnad står för i varje enskilt fall men en tumregel säger att den står för omkring 10 procent av pumpens totala kostnader sett över pumpens livslängd. Detta är alltså en mindre viktig faktor.

Personalkostnader

Uppskatta personalkostnaderna för tillsyn, service och underhåll och andra relaterade kostnader om möjligt. Dock enbart kostnader för mantimmar.

Exempel: Om man räknar med ett tätningsbyte under pumpens livslängd och det beräknas ta 10 timmar skall kostnaden för 10 timmar gånger intern timkostnad (ex.300kr) beräknas, i detta fall 3000kr. Kostnaden för tätningen skall inte medräknas. Antingen är den redan medtagen i investeringskostnaden, ovan, eller så lägger man till den i cellen för investeringskostnader.

Förbrukningsmateriel

Beräknade kostnader för förbrukningsmateriel inkluderar exempelvis spärrvätska, kullager, smörjolja och smörjfett och andra kostnader som uppkommer i samband med drift och underhåll av pumpen.

Energikostnad

Uppskatta den årliga driftskostnad som pumpen genererar. Det enklaste är att utgå ifrån driveffekten för pumpen, driveffekten beräknas från den driftspunkt (uppfordringshöjd och flöde) som har efterfrågats i förfrågan. I beräkningen måste man ta hänsyn till pumpens verkningsgrad, som framgår av pumpkurvan, har man inte fått dessa uppgifter SKALL dessa efterfrågas. Har leverantören även har ansvar för att leverera drivning (motor, frekvensomformare, kuggväxel) skall även verkningsgraden för dessa efterfrågas. Om man själv ansvarar för inköp av denna utrustning kan man bortse ifrån detta eftersom det kommer vara samma för de alternativ man jämför.Hjälp med att räkna ut driveffekten finns här>>>

Pumpens driftskostnad = Energikostnaden för pumpen kan därefter enkelt beräknas genom att ta driveffekten gånger energipriset gånger driftstimmar/år (P x kr/kwh x driftstimmar/år). Hjälp med att räkna ut pumpens driftskostnad finns här >>>

Övriga kostnader

Avser övriga rörliga kostnader som kan tänkas för pumparna. Om dessa bedöms likvärdiga kan summan sättas till noll eller lämnas blank.

Kalkylränta

Investeringar måste finansieras, d.v.s. kapital måste till för att betala inköp av de varor man avser att köpa. Kapital anskaffas normalt genom upplåning eller genom att man frigör befintligt eget kapital från kassan, reserver eller andra tillgångar. För att beräkna värdet/kostnaden för en investering räknar man oavsett vilket alternativ man väljer med en kalkylränta. Detta för att kunna jämföra investeringen med andra investeringar och för att kunna värdera kostnaden för investeringen. Fråga på er ekonomiavdelning vad ni använder för kalkylränta på investeringar vid er anläggning.

Ekonomisk livslängd

För att värdera en investering och för att bestämma vilket värde som finns i företagets balansräkning avseende maskiner, inventarier m.m. samt göra avskrivningar från företagets resultat sätter ekonomer en ekonomisk livslängd för alla större investeringar. Detta kallas också avskrivningstid och den varierar beroende på vad man skall investera i. Fråga på er ekonomiavdelning vad ni använder för ekonomisk livslängd på investeringar i maskiner (pumpar) vid er anläggning.

Beräknad Life Cycle Cost

När ni fyllt i de celler som ni vill jämföra de alternativa offerter som ni fått på pumpar till Er applikation sammanställs dessa kostnader på sista raden Beräknad Life Cycle Cost. Den pump som har lägsta kostnaden sett över hela den förväntade livslängden är också den bästa investeringen ekonomiskt för ert företag.

Lär dig mer om pumpsystem

Vill man lära sig mer om pumpar och pumpsystem erbjuder PumpPortalen utbildningar som lär ut grunder om pumpar såväl som hur man räknar på pumpsystem för hand. Det är kunskaper som ökar förståelsen oavsett om man räknar för hand eller använder verktyg som dataprogram eller simuleringsmodeller.

Vill ni veta mer om hur man bedömer pumpars kostnader sett över hela livslängden är ni välkomna att kontakta Pumpportalen på info@pumpportalen.se