pumpar

Vattenpumpar

Vattenpumpar används för rena, icke korrosiva vätskor, vattenpumpar är alltså konstruerade för att arbeta med rent, kallt vatten. Utbudet av vattenpumpar avseende leverantörer och utföranden är enormt stort, normalt används någon form av rotordynamisk pump vilket vi i dagligt tal kallar centrifugalpump.

Vattenpumpens storlek

En vattenpump storlek beror på vilket flöde man behöver och vilken lyfthöjd (uppfordringshöjd) man har. Ofta kan man definiera dessa båda genom att uppskatta flödet och mäta uppfordringshöjden. När man mäter uppfordringshöjden är det skillnaden i meter mellan vattenytan ifrån där man pumpar till dit man vill pumpa vattnet som räknas. Dessutom måste man ta hänsyn till friktionsförluster i ledningar och eventuella komponeter som hindrar vattnets flödesväg. (Läs mer om hur man beräknar uppfordringshöjd här>>> ). Centrifugalpumpar fungerar så att de tappar flödes kapacitet, ju högre uppfordringshöjden blir. Observera att man måste ta speciella hänsyn om pumpen måste suga upp vattnet från en sump (gäller inte dränkbara pumpar).

Det exakta flödet för en specifik pump vid en viss uppfordringshöjd kan utläsas i pumpkurvan>>> för pumpen. Pumpkurvan får man från pumptillverkaren.

Pumpens motorstorlek (eller motoreffekten Pm) beror på uppfordringshöjd H (meter), önskat flöde Q (m³/h) och vätskans densitet (ρ) eller specifika vikt och pumpens verkningsgrad(η) i procent. Grundformeln enligt SI är P(w)=H(m)*Q(m3/s)*ρ(kg/m3)*g(9,81N). Skall vi beräkna motoreffekten för normaltempererat vatten (densitet/specifika vikten för vatten vid 20°C är cirka 1) med flöde i m³/h och motoreffekt i kW är formeln:

Effekt_lika_flöde_gånger_H

Pumpens verkningsgrad varierar mellan olika pumpar och pumptyper. Den kommer också variera beroende på var någonstans på pumpkurvan vår driftspunkt ligger. Verkningsgraden för pumpen kan alltså utläsas i pumpkurvan.

Vattenpumpens utföranden

Det finns ett stort antal varianter beroende på applikation och den största distinkta uppdelningen vattenpumpar är dränkbara och torruppställda pumpar. Dränkbara pumpar är pumpar som sänks ner i vätskan som skall pumpas, det finns varianter är för dessa och vanligen är det LänspumparAvloppspumpar eller pumpar för borrhål så kallade Borrhålspumpar. Dessa finns behandlade separat på respektive sida, klicka på respektive pumptyp för direkt länkning.

Torruppställda vattenpumpar

Vi kan dela upp den här kategorin av vattenpumpar genom indelning i huvudgrupperna:

Mindre vattenpumpar

KSB direktkopplad sk. kompaktpump

Direktkopplad KSB pump

Kategorin kallas även kompaktpumpar, eftersom de är direktkopplade, alltså har pumphjulet direkt monterat på motoraxeln och därför tar mindre plats. De är normalt lämpliga för volymflöden upp till max c:a 200 m3/h och för uppfordringshöjder på c:a 80 m. De utrustas vanligen med motorer med motoreffekt upp till mellan 20-30 kW. Vid större motoreffekter blir nämligen lagren i normala motorer för hårt belastade och motorn blir dessutom alltför tung att hantera vid service. Kompaktpumpar kan ofta monteras direkt i rörledningen utan stöd, givetvis förutsätter detta att ledningen då har erforderlig styvhet. Montagesättet brukar vidare kunna vara helt godtyckligt med undantaget att motorn ej får vara under pumpen med hänsyn till motorskador vid ett tätningshaveri.

Större vattenpumpar

För större vattenpumpar används egen lagring för pumphjulsaxeln. Ofta sitter då ett lagerpar (två vinkelkontaktkullager) monterade för att ta de radiella och axiella krafterna från pumpaxeln med ett spårkullager eller rullningslager närmast pumphjulet för att ta upp de radiella krafterna frånkopplad pump pumphjulet. Lagret närmast pumphjulet är oftast inte låst axiellt utan ger pumpaxeln möjlighet att expandera (termisk expansion) när pumpen blir varm. Motorn placeras antingen på ett separat fundament eller på ett fundament eller ramverk gemensamt med pumpen beroende på storlek. Detta medför möjlighet att demontera pumpen vid servicebehov, exempelvis för byte av axeltätning, utan allt för stor arbetsinsats. Pumparna måste dock riktas noggrant för att undvika problem med vibrationer och skador p.g.a. överbelastning och förslitning i tätningar, lager i både pump och motor samt koppling.

För mycket stora vattenpumpar förekommer variationer på kategorierna med dubbelsidigt sugande pumpar och pumpar med ett eller två pumpsteg. Då förekommer även andra varianter avseende avlagring av pumpaxeln där man exempelvis kan se lager på var sida av pumphjulet.

Mer om dessa pumpar finns att läsa i Pumphandboken >>>

 

Rekommenderade leverantörer