pumpar

Borrhålspumpar

Dränkbara borrhålspumpar eller djupbrunnspumpar av mindre storlek har samma användningsområde som djupbrunnspumpar med ejektor. Till skillnad mot dessa placeras pumpen direkt i borrhålet med anslutning i form av tryckslang och elkabel. Eftersom minsta vanligen förekommande borrhålsdiameter är 4 tum måste då pumpens diameter vara något mindre. Pumputförandet är en flerstegs centrifugalpump försedd med långsmal elmotor i specialutförande.

Borrhålspumpar har en motorn som är kyld av vattnet i borrhålet och placerad under pumpen. Dränkbara borrhålspumpar i större storlekar har ytterdiameter upp till c:a 500 mm och längder upp till c:a 5 meter. Hydrauliska data varierar kraftigt, men max värden är ungefär, volymflöden 5000 m3 /h och uppfordringshöjder upp till c:a 1000 m. Motoreffekter på några tusen kW förekommer med motorer utförda för drift med högspänning.

Borrhålspumpar användningsområden

  • Dricksvattenförsörjning
  • Grundvattensänkning och
  • Gruvlänsning.

Typiskt är placering i trånga brunnar eller schakt. Andra användningsområden kan vara tryckstegring i dricksvattennät varvid pumpen kan byggas in i ett kapslande rör. Djupbrunnspumpar placerade i brunnar och placerade som en rörledningsdel för tryckstegring. Elmotorerna är alltid kortslutna asynkronmotorer fyllda med vätska, vilket ju innebär mycket höga krav på motorns elektriska isolering. Vätskefyllningen utgörs av vatten, oljeemulsion eller olja alltefter kraven i varje specifikt fall. Vätskefyllningen avtätas från den pumpade vätskan med en plantätning och ett membran för att kompensera volymutvidningar p g a temperaturförändringar.

Lagring av pumpens och motorns rotor sker sålunda i vätskesmorda glidlager. Axiallagret är det mest utsatta, varför några tillverkare använder hydrauliska konstruktioner med motställda pumphjul. För  sandhaltigt eller korrosivt vatten finns specialutföranden.

Rekommenderade leverantörer