matinstrument

Magnetiska flödesmätare

Magnetiska flödesmätare består av en elektromagnetisk spole som genererar ett magnetfält runt flödesbanan. Vätskeflödet som strömmar genom magnetfältet ger upphov till en spänning som mäts av elektroder kopplade till spolen. Spänningen är linjärt proportionerlig till den genomsnittliga flödeshastigheten och genomsnittsflödet kan sedan beräknas utifrån flödeshastigheten.

Magnetiska flödesmätare, även kallade MAG mätare, känner alltså av konduktiviteten (förmågan att leda elektricitet)  i vätskan och för att detta skall fungera tillfredställande finns det krav på att vätskan skall vara elektriskt ledande (3μS/cm).

Förluster i magnetiska flödesmätare

Det uppstår i princip inga förluster i rörledningen eftersom j11ncnb5magnetiska flödesmätare består av ett rakrör utan givare, dvs. det finns inget som hindrar strömningen i röret. Det totala förlusterna är alltså inte större än motsvarande längd rörledning.

Mätprincipen för magnetiska flödesmätare är oberoende av vätskans viskositet, densitet temperatur eller partiklar (föroreningar) i vätskan.

Installation av magnetiska flödesmätare

Magnetiska flödesgivare skall alltid monteras i det kallare flödet vid energimätning, det vill säga returledningen i värmeanläggningar och tilloppsledningen i kylanläggningar. Rörledningen skall vara fri från föroreningar som kan störa mätarens funktion. För optimal mätnoggrannhet skall magnetiska flödesmätare monteras i rakrör med närmaste rörkrök eller annan komponent 5 x rördiametern uppströms och 2 x rördiametern nedströms. Andra faktorer som bör undvikas är i närheten av en pump, elektromagnetisk störning eller dykrör i nära anslutning till flödesgivaren.

Rekommenderade leverantörer