matinstrument

Tryckmätning

Tryckmätning kan göras med instrument av olika typer. De vanligaste tryckmätarna är av mekanisk eller elektronisk typ och kategoriseras ofta som manometrar av bordountyp, membrantyp (mekaniska) eller någon typ av trycktransmitter (elektronisk) som används för enkel och pålitlig tryckmätning.

Tryckmätning avser antingen övertryck eller undertryck. För undertryck avses ett tryck som understiger det lokala lufttrycket/atmosfärs trycket. Atmosfärstrycket (atm) vid havsvatten nivån ligger normalt på 101,3 kPa. För övertryck anges trycket antingen som absoluttryck, alltså det totala trycket som råder eller som manometertryck, det vill säga övertrycket i förhållande till gällande lufttryck(atm).

  • Absoluttryck: Om absoluttrycket 201,3 kPa (a)* anges vid normalt lufttryck (101,3 kPa) är övertrycket 100 kPa och alltså absoluttrycket (100 + 101,3) 201,3 kPa.
  • Manometertryck: För motsvarande manometertryck anges alltså 100 kPa (g)**

*(a) står för absoluttryck
**(g) står för gage pressure = manometertryck, manometern är kalibrerad till att visa noll (0) kPa vid normalt atmosfärstryck.

100 kPa är samma som 1 bar

För mätning av vätskors tryck i exempelvis rörledningar måste följande hänsyn beaktas. Med tryckmätare av bordoun, membran eller trycktransmittrar mäts det statiska trycket. Så länge vätskan står still är detta vätskans korrekta tryck. Om vätskan däremot flödar genom röret ger vätskans rörelse upphov till rörelseenergi, dynamiskt tryck som inte uppfattas av dessa tryckgivare vid mätning. Det totala trycket måste då mätas med t.ex. ett pitotrör eller beräknas med hjälp av vätskans flödeshastighet och densitet.

Vid mätning av nivå i tankar mäter man ofta trycket i botten och toppen på tanken och omvandlar med hjälp av vätskans densitet differenstrycket till en vätskepelare som anger vätskenivå i tanken.

Man kan också använda differenstrycksmätning för att mäta vätskors eller gasers flöde i en rörledning med hjälp av en strypning i röret som anordnas med en strypskiva (orifice), en Venturi, med munstycken eller konor.

Det finns alltså många användningsområden för tryckmätning.

Rekommenderade leverantörer