Nyhet2014-11-05

Ny klass för elmotorer

Den nya standarden SS-EN 60034-30-1 inför en ny och strängare effektivitetsklass för elmotorer, IE4. Standarden behandlar en- och trefas asynkronmotorer och permanentmagnetmotorer med en märkeffekt mellan 0,75 kW och 375 kW.

Elmotorer delas in i olika klasser efter hur mycket av strömmen som kommer till nytta i utfört arbete, dvs motorns verkningsgrad, eller energieffektivitet som det ofta kallas. Resten går förlorad i värme. Som exempel kan nämnas att den nya klassen IE4 kräver en verkningsgrad på minst 90,0 % för en tvåpolig 4 kW motor medan IE3 kräver 88,1 % och den lägsta klassen, IE1, nöjer sig med 83,1 %. Och i standarden ställs i utsikt en framtida och ännu hårdare klass, IE5.

Räknat över en motors livslängd står elförbrukningen för den ojämförligt största delen av utgifterna. För en motor på 11 kW som är i drift fyratusen timmar om året i femton år står kostnaden för inköp och underhåll för ungefär två procent av de sammanlagda kostnaderna – de resterande 98 % syns på elräkningen.Eftersom elmotorer i industri och byggnader står för en stor del av elförbrukningen i världen, uppskattningar säger mellan 30 % och 40 % (!), finns det också miljömässiga och samhällsekonomiska vinster att göra på en övergång till effektivare elmotorer.

Den nya, strängare klassen beskrivs i den internationella standarden IEC 60034-30-1 som nu också blivit svensk standard SS-EN 60034-30-1. Den ersätter den nuvarande SS-EN 60034-30 som upphör att gälla 2017-04-10. Genom samarbetet i den europeiska standardiseringsorganisationen CENELEC har IEC-standarden antagits som europeisk standard, med samma innehåll i 33 europeiska länder. Se preview på SS-EN 60034-30-1 här.

Standarden behandlar en- och trefas asynkronmotorer och permanentmagnetmotorer med en märkeffekt mellan 0,75 kW och 375 kW. En kommande del -30-2 ska behandla synkronmotorer och andra motorer för matning med varierande spänning och frekvens. Vissa typer av motorer omfattas inte, t ex likströmsmotorer och speciella motorer som är helt integrerade i en maskin, t ex i en fläkt eller en pump.

I EU finns en koppling till energieffektiviseringsdirektivet, t ex måste nya elmotorer över 7,5 kW som drivs utan frekvensomriktare uppfylla kraven för klass IE3 senast den 1 januari 2015.

Hur själva provningarna ska gå till beskrivs i en annan standard, SS-EN 60034-2-1, som samtidigt kommit i reviderad utgåva. Också den är egentligen en internationell standard från IEC, som antagits som europeisk standard, och därför också som svensk. Se preview på SS-EN 60034-2-1 här.

Läs mer här om funktionen ”Preview” som ger direkt tillgång till de inledande avsnitt som visar omfattning och ändamål för alla standarder från SEK Svensk Elstandard.

Genom att delta i arbetet i den tekniska kommittén SEK TK 2, Elektriska maskiner, inom SEK Svensk Elstandard, kan man delta i och påverka arbetet inom IEC TC 2, Rotating Machinery. Läs mer om SEK TK 2 här. Bland övriga pågående arbeten märks bland annat en standard för renovering av motorer.

SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap.