ovrig-utrustning

Avloppsreningsverk

I ett konventionellt avloppsreningsverk behandlas vattnet i flera steg, traditionellt med mekanisk-, biologiskt – och kemiskt reningssteg. Vilka reningssteg som finns för avloppsreningsverk varierar för olika reningsverk, större reningsverk har fler steg, mindre reningsverk har oftast inte lika många reningssteg.

1. Mekanisk rening

Avloppsvattnet passerar rensgaller för att avskilja fast material (trasor, hår, tops, bindor, toalettpapper med mera). Därefter leds vattnet genom ett sandfång där sand, kaffesump och andra tyngre partiklar samlas.

2. Kemisk rening

Avskiljning av fosfor sker oftast kemiskt genom att tillsätta fällningskemikalie som reagerar med fosforn och bildar flockar. Därefter sjunker flockarna till botten i sedimenteringsbassängar och bildar slam. Slammet skrapas sedan ihop och pumpas bort till en särskild slambehandling. Förutom att fosforn avlägsnas binds även organiskt material.

3. Biologisk rening

Den biologiska behandlingen syftar till att avlägsna syreförbrukande material i avloppsvattnet, främst organiska ämnen, men även kväve och fosfor, genom naturlig nedbrytning. Det sker genom att bakterier och andra syreförbrukande mikroorganismer använder dessa ämnen i vattnet som mat. För att syresätta vattnet tillsätts luft med hjälp av blåsmaskiner.