Nyhet2021-06-04

Vattenbehandling med TYR blåsmaskiner från Busch

I den danska kommunen Rudersdal får invånarna sitt dricksvatten från det kommunala vattenbolaget Birkerød. Den årliga förbrukningen i området uppgår till ca 1,5 miljoner kubikmeter vatten. Råvatten pumpas från nio djupa brunnar med en genomsnittlig volym på 160 kubikmeter per timme.

TYR blåsmaskiner med roterande lober används för att behandla råvatten till dricksvatten, vilket är en process som utförs i två steg. I det första steget luftas råvattnet och oönskade gaser som metan eller vätesulfid elimineras ur vattnet, därefter tillsätts syre i processen. Detta gör att dricksvattnet efter filtrering innehåller fem milligram upplöst syre per liter enligt specifikation. För att få den mest kostnadseffektiva lösningen valde de ansvariga på anläggningen två TYR blåsmaskiner från Busch Vacuum Solutions. Dessa blåsmaskiner anpassar sin prestanda efter den inkommande råvattenmängden med hjälp av frekvensdrift som säkerställer en jämn syrehalt i vattnet.

Tidigare anrikades råvattnet med syre via så kallade syretrappor. Nackdelen med denna metod är att det inte finns några justeringsalternativ. Exempelvis så var det inte möjligt att uppnå en jämn syrehalt. Processen krävde dessutom rengöring och underhåll.

I samband med en översyn av reningsverket 2018 tog vattenbolaget Birkerød beslutet att installera luftningssystem i två ledningar för att därefter, i samarbete med Busch Vacuum Solutions, installera två frekvensstyrda TYR blåsmaskiner med roterande lober (fig. 1). Vattnet luftas i två syrebassänger av samma konstruktion. Endast ett av dessa system används i taget. Det andra systemet fungerar då som standby för att säkerställa vattenförsörjningen i händelse av att det första systemet upphör att fungera. Normalt sett används båda luftningssystemen alternerande varje dag, en TYR blåsmaskin är ansluten till var och en av dessa luftningstankar. En ljuddämpare är monterad på inloppssidan för att i så hög grad som möjligt minimera ljudnivå, innanför och utanför byggnaden. För anläggningschef Jens Ejnar Kristensen är det extremt viktigt att blåsmaskinerna håller en jämn drift, förutsatt att vattenbehandlingsanläggningen är placerad mitt i ett bostadsområde. Efter installationen av TYR blåsmaskiner i luftningssystemen har Kristensen kunnat hålla en specificerad syrehalt och på så sätt säkerställa en jämn och hög vattenkvalitet.

Efter luftningen tar det andra steget vid, som innebär filtrering av vattnet genom sandfilter. Filtreringen sker i två steg: genom förfilter och efterfilter. Sandfiltren tar bort järn och mangan ur vattnet och omvandlar ammonium till nitrat. Filtren måste rengöras från sandavlagringar regelbundet. För detta ändamål genomströmmas de av tryckluft genererad av två TYR blåsmaskiner. Dessa blåsmaskiner är utrustade med frekvensstyrda motorer, vilket innebär att prestandan anpassas efter graden av igensättning i filtren. Samtidigt förhindras flödet eller trycket från att bli för högt så att sandlagren med olika tjocka kornstorlekar inte blandas.

TYR blåsmaskiner är frekvensstyrda och utrustade med ljudisolerat styrskåp

Två TYR blåsmaskiner har använts här sedan 2017 för att regenerera för- och efterfilter, då dessa ersatte de föråldrade och underhållskrävande blåsmaskiner.

De ursprungliga blåsmaskinerna som användes var oreglerade. Detta innebar att det inte gick att justera volymflödet och övertrycket efter det faktiska behovet. Jens Ejnar Kristensen slog fast att en optimering av luftningsprocessen skulle medföra stora energivinster. Vattenbolaget Birkerød kunde dessutom justera spolningen av filtren utifrån de individuella filterstorlekarna och beroende på om de var förfilter eller efterfilter.

När råvattnet har filtrerats matas det in i en 1 000 kubikmeter stor renvattentank från vilken det pumpas in i ett distributionsnätverk direkt till kunden eller till ett vattentorn som reservoar.

Med en komplett konvertering till frekvensstyrda TYR blåsmaskiner har vattenbolaget Birkerød moderniserat sitt vattenverk och uppnått en jämn och  hög vattenkvalitet på lång sikt och dessutom fått en stor energibesparing.

För mer information kontakta:

Busch Vakuumteknik AB

Epost: info@busch.se

Telefon: 031-338 00 80

www.busch.se