pumpar

Värmepumpar

Värmepump – funktionVärmepumpar tar tillvara den lagrade värmeenergin i luften (uteluft eller ventilationsluft), marken (yt- eller djupskikt), berggrund, grundvatten eller spillvatten.
Värmepumpen – ett omvänt kylskåpI en värmepump flyttas värme, lagrad i luft, mark, berg eller vatten, in i huset. Värmepumpen består av fyra huvuddelar; förångare, kondensor, expansionsventil (strypventil som minskar trycket) och kompressor (som höjer trycket). Dessa är förbundna med ett slutet rörsystem. I systemet cirkulerar ett köldmedium, som i vissa delar av kretsen är i vätskeform och i andra delar i gasform.Kokpunkten för olika vätskor varierar med trycket, ju högre tryck desto högre kokpunkt. Vatten kokar t.ex. vid +100°C vid normalt tryck. Höjer man trycket till det dubbla kokar vattnet vid +120°C. Halverar man trycket, kokar vattnet redan vid +80°C. Köldmedierna i värmepumpen fungerar likadant, deras kokpunkt ändras då trycket ändras. Deras kokpunkt ligger dock så lågt som ca -40°C vid atmosfärtryck. Därför kan de användas även vid låga temperaturer hos värmekällan.
Val av värmepumpFaktorer som påverkar valet av värmepump och värmekälla är bland annat hustyp, husets energibehov och skick, belägenhet och värmesystem. Då man skall välja och dimensionera bör följande fakta finnas tillgängliga:

Husets storlek i kvm (totalt uppvärmd yta)
Energiförbrukning (el kWh, olja m3, ved m3; statistik över ett antal år är en fördel)
Husets byggår, ev tilläggsåtgärder
Ventilations behov och ventilationssystem
Tomt – yta, markförhållanden och belägenhet
Personer i hushållet, antal och ålder