Nyhet2017-07-04

Värmepumpar har en nyckelroll för att nå klimatmålen

Värmepumpar har en mycket viktig roll när det gäller att minska utsläppen av växthusgaser från byggsektorn. Det visar en rapport, IEA Energy Technology Perspectives, ETP 2017, som publicerades vid ett ministermöte i Beijing den 6 juni. Mötet samlade världens energi- och miljöministrar. Från Sverige deltog samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

– Rapporten visar att värmepumpande tekniker har en nyckelroll om vi ska kunna hålla den globala temperaturhöjningen under två grader Celsius, vilket ingick i Parisöverenskommelsen, säger Monica Axell, värmepumpsexpert på forskningsinstitutet RISE. Institutet ansvarar bland annat för Heat Pump Centre som koordinerar forskning inom området på global nivå för IEA (international Energy Agency). 16 länder deltar i arbetet.

– På RISE har vi jobbat länge med forskning, demonstration, kvalitetssäkring och standardisering av värmepumpande tekniker. Vi kan tydligt se att det arbete vi har bedrivit tillsammans med både svenska och utländska företag inom sektorn har bidragit till att utveckla och få ut robusta produkter med allt bättre prestanda på marknaden. Detta har bland annat bidragit till att Sverige i princip fasat ut oljeeldning i byggsektorn.

ETP 2017 visar att energieffektivisering är viktigt och att det finns mycket kvar att göra när det gäller effektivisering av den globala energisektorn. Den goda nyheten är att högteknologiska och koldioxidsnåla lösningar redan finns på de flesta marknader.

– Men det behövs fler politiska åtgärder och ökade satsningar på forskning och innovation för att underlätta att ny teknik implementeras och fossila bränslen fasas ut, konstaterar Monica Axell.

ETP 2017 lyfter också fram klimatnyttan med en rad andra tekniker, till exempel lager, solceller, solfångare och modern fjärrvärme. Framtiden kräver prisvärda systemlösningar för värmning och kylning. Här kommer värmepumpar att spela en nyckelroll som en möjliggörande teknik tillsammans med andra tekniker.

Rapporten IEA Energy Technology Perspectives publiceras vartannat år och är vägledande för policybeslut och strategiska satsningar för länder i hela världen inom energi- och miljöområdet. Den påverkar den politiska agendan både globalt och nationellt.

Mer att läsa finns på: http://heatpumpingtechnologies.org/news/1/53061

För mer information, kontakta:
Monica Axell, RISE, tel 010-516 55 19, monica.axell@ri.se

Caroline Haglund Stignor, RISE, tel 010-516 55 45, caroline.haglundstignor@ri.se

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner. I internationell samverkan med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE 2 200 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. Vi erbjuder ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra produkter, tekniker och tjänster. RISE Research Institutes of Sweden ägs av svenska staten. www.ri.se

The RISE institutes Innventia, SP, and Swedish ICT have merged in order to become a stronger research and innovation partner. Through our international collaboration programmes with academia, industry, and the public sector, we ensure the competitiveness of the Swedish business community on an international level and contribute to a sustainable society. Our 2,200 employees support and promote all manner of innovative processes, and our roughly 100 testbeds and demonstration facilities are instrumental in developing the future-proofing of products, technologies, and services. RISE Research Institutes of Sweden is fully owned by the Swedish state. www.ri.se