Rapport för optimering av VA pumpar

Exempel på uppdrag som utförts på VA station i Sverige. 

Uppdragsgivare: Kommun X

Utförare: MB, Pumpportalen

Uppdrag

Pumpstationen har två parallellkopplade dränkbara pumpar som anses ha förutsättningar att drivas effektivare. Rapporten avses klarlägga nuvarande förutsättningar, alternativa lösningar och eventuella kostnader/resurser.

  • Dokumentera pumparnas arbete ur ett energibesparingsperspektiv.
  • Kvantifiera energibesparings potential samt för-/ nackdelar med längre driftsintervall.
  • Identifiera och föreslå alternativa förändringar och presentera lösningar som ger energibesparingar samt kvantifiera dessa.

Summering

Analysen av pumpstationen beskriver de energibesparingar som kan uppnås genom att ändra regleringen eller styrningen av pumpstationen. I bifogad rapport redogörs för alternativa åtgärder som innebär besparingar på mellan en fjärdedel och upp till över halva driftskostnaden (besparing på cirka 70 000 – 110 000 kr/år) beroende på vilken av de tre förslag på lösningar som väljs. Alla tre förslagen kan genomföras utan några ytterligare investeringar i hårdvara. Notera att igenslamning av rörledningen har detekterats genom vår beräkning (se rapport) vilket härmed informeras, förslag på åtgärd som piggning eller slamspolning ligger utanför uppdraget.

I pumpstationen sitter två pumpar av olika fabrikat som växelvis startas varannan gång, när nivån i pumpstationen har stigit till önskat börvärde samt slås av vid önskad miniminivå. Vid höga inflöden går båda pumparna. De båda pumparna uppgavs initialt ge samma prestanda men det stod tidigt klart att den ena av pumparna är effektivare än den andra varvid specifika råd (se rapport) om hur pumpstationen skall drivas har upprättats i enlighet med uppdraget.

För centrifugalpumpar finns dokumenterade samband mellan energieffektivitet och underhållskostnader, vilket även innebär att tillgängligheten ökar d.v.s. antal  oplanerade driftstopp minskar vilket leder till slutsatsen att de föreslagna åtgärderna inte bara kommer reducera driftskostnader och underhållskostnader utan även minskade investeringar i nya pumpar eftersom livslängden på de befintliga kan förväntas öka.

Vill du veta mer om Optimering av pumpar eller om detta fall specifikt kontakta Pumpportalen>>>